วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

รร.กัลยาณวัตร เจ๋ง!ผ่านการประเมินจาก ศธ. หลังคะแนนภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีซ้อน

รร.กัลยาณวัตร เจ๋ง!ผ่านการประเมินจาก ศธ.  หลังคะแนนภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีซ้อน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

รร.กัลยาณวัตร สุดเจ๋ง!ผ่านการประเมินจาก ศธ.

หลังคะแนนภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีซ้อน

(สพฐ.) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รร.กัลยาณวัตร   หลังผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O –net) คะแนนเฉลี่ยระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2555 – 2559 น่ายกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ม.ย.  ที่ หอประชุมสิริสำอางค โรงเรียนกัลยาณวัตร ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สายัณห์   ผาน้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25(สพม.25) พร้อมนางกรรณิกา   ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร นางสาวลัดดา  กองคำ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณวัตร ตลอดจนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ให้การต้อนรับ ดร.ไพรวัลย์   พิทักษ์สาลี ข้าราชการบำนาญ ,นายสมบัติ   เรืองทอง,นางสุณีย์   สิทธิธนะและนางสาวเสาวลักษณ์   วรวิเศษ คณะกรรมการการประเมินการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปี 2560

 

ดร.สายัณห์   กล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับชั้น ส่งเสริมการเรียนการสอนตามนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ถือเป็นโครงการที่น่าชื่นชมยินดีเพราะผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน และสถานศึกษาควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนและพัฒนายิ่งๆขึ้นไป จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O –net) พบว่าคะแนนเฉลี่ยรัดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ของกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย รร.กัลยาณวัตร สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2555 – 2559

ด้านนางกรรณิกา กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยให้ทางโรงเรียนกัลยาฯวัตรได้จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วม ในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการสอนสอนซ่อมเสริม ส่งเสริมนักเรียนเป็นเลิศทุกด้าน สนับสนุนทั้งสื่ออุปกรณ์และแหลางเรียนรู้ต่างๆ มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพโดบใช้รูปแบบKW – MODEL หรือสาราณียธรรม 6 ประการและบูรณาการตาหลักปรัชณาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง

นางกรรณิกา กล่าวและว่า จากผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งผลให้ให้นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O –net) มีดังนี้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559 ตลอด 3 ปีของระดับชั้น ม.3 สูงกว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 20.46  และคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559 ตลอด 3 ปีของระดับชั้น ม.6 สูงกว่าระดับประเทศ

นางสาวลัสดา  กล่าวเพิ่มเติมว่าโรงเรียนกลัยาณวัตร ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศและจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูภาษาไทยมีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ ฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การพูด มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนนักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศมาแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ เช่นกิจกรรมรักการอ่านสู่ชุมชนตลอด 22 ปี 87 หน่วยงานจัดค่ายการเรียนรู้ทางภาไทย ร้านหมอภาษา ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ยังผลให้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O –net) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระชาติของ รร.กัลยาฯวัตรสูงขึ้นทุกปี

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads