วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

ด่วน!โรงเรียนสนามบินเร่งเสนอแผนปฏิบัติการปี 60

ด่วน!โรงเรียนสนามบินเร่งเสนอแผนปฏิบัติการปี 60
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ด่วน!โรงเรียนสนามบินเร่งเสนอแผนปฏิบัติการปี 60

หลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯปล่อยเกียร์ว่าง!

โรงเรียนสนามบินเร่งนำเสนอโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้อนุมัตินำเงินรายได้ของแผ่นดินไปบริหารได้ตามวัตถุประสงค์เน้น! ยกระดับการเรียนทุกระดับแต่ล้าช้าหลังสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 เกิดสูญญากาศในการสั่งการร่างแบบแผนการใช้เงิน

เมื่อ 09.00 น.วันนี้ 22 มิ.ย.ที่ห้องประชุมแอร์บัสโรงเรียนสนามบินจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบินครั้งที่ 1/2560 เพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560เพื่อให้คณะกรรมการฯมีมติอนุมัติในหลักการสามารถใช้เงินเบิกจ่ายเพื่อปรับปรุงทั้งทางวิชาการและปรับปรุงสถานที่ได้อย่างทันท่วงทีทันเหตุการณ์โดยมี ดร.วรโชติ  พัฒน์ดำรงจิตรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมกับคณะกรรมการสถานศึกษาฯตลอดจนผู้บริหารและดร.เวหา  เลพล ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

ดร.เวหา เลพล ผอ.รร.สนามบินขอนแก่น กล่าวว่า จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 มีเจตนารมณ์ที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญามีคุณธรรมนำความรู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามวิถีทางประชาธิปไตย

ดร.เวหา  กล่าวต่อว่าโรงเรียนสนามบินได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติการปฏิรูปการศึกษานโยบายของรัฐบาลการศึกษาจุดเน้นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1ตามที่วิสัยทัศน์โรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับอย่างยิ่งผลการสอบO-NETโดยความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2560 ดังนั้นการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 จึงมีความสมบูรณ์ครบถ้วนที่จะเป็นขอบเขตการกำหนดแนวทางเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด

ด้าน ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนขับเคลื่อนต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดติดขัดจึงร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สนามบินได้ร่วมพิจารณามีมติอนุมัติในหลักการผ่านการของบประมาณจากยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ประมาณ 3,109,240เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ในการปรับปรุงด้านวิชาการอละสถานที่ให้ดีขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพราะถ้าหากรอในการขอสนับสนุนอนุมัติจาก สพป.ขอนแก่นเขต 1 ทำให้ล่าช้าเช่นตัวอย่างของการทำระบบประปาใหม่ทั้งโรงเรียนด้วยมีน้ำรั่วซึมจากท่อประปาที่ฝังอยู่ใต้ดินที่รั่วซึมเนื่องจากติดตั้งมานานทำให้ต้องเสียค่าน้ำประปาเกือบ 80,000 บาทซึ่งแพงกว่าค่าไฟฟ้าเสียอีกดังนั้นจึงต้องรีบดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้โดยด่วนเป็นต้นเพราะจะรอการอนุมัติจากเขตพื้นที่การศึกษาฯจะเป็นการช้าไม่ทันการณ์ซึ่งจะทำให้ทางโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ดร.วรโชติ กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads