วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

รัฐจับมือเอกชนติวเข้ม!ชาวนาอีสานปลูกข้าว เพิ่มศักยภาพแข่งขันสู่สังคมภาคเกษตรกรแบบยั่งยืน

รัฐจับมือเอกชนติวเข้ม!ชาวนาอีสานปลูกข้าว เพิ่มศักยภาพแข่งขันสู่สังคมภาคเกษตรกรแบบยั่งยืน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

รัฐจับมือเอกชนติวเข้ม!ชาวนาอีสานปลูกข้าว เพิ่มศักยภาพแข่งขันสู่สังคมภาคเกษตรกรแบบยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือม.ขอนแก่นและสมาคมค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย จัดอบรม “เคล็ดลับปลูกข้าวไทยให้ยั่งยืน” ดึงนักวิชาการและชาวนาต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะปลูกข้าว ให้ชาวนาอีสานกว่า 500 คน หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างสังคมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยให้ยั่งยืนสู่เกษตร 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ผศ.ดร.รักพงษ์  เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยนายกองเอกเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช นายกสมาคม การค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ  สุวรรณฤทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมการค้าปุ๋ยฯ นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี นายสุกรรณ์  สังข์วรรณะ ชาวนามืออาชีพจากสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเกษตรกรเรื่อง “เคล็ดลับปลูกข้าวไทยให้ยั่งยืน”ให้กับเกษตรกรสมาชิกโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  พื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง  เข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน  เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องดิน และปุ๋ย ต่อการเพาะปลูกข้าว อย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิรูปสู่เกษตร 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

นายกองเอกเปล่งศักดิ์  กล่าวว่าโครงการอบรมเกษตรกรชาวนาครั้งนี้ ถือว่าเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน เพื่อเสริมความรู้ด้านการเลือกใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ เคมีเกษตร รวมถึงวิธีการเพาะปลูกข้าวอย่างถูกวิธีการจัดอบรมการถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับการผลิตข้าวให้กับเกษตรกร

ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะทำให้เกษตรกรสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งช่วยลดต้นทุนผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ด้านการผลิตให้เกษตรกร หากเกษตรกรได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญโดยตรงย่อมเป็นผลดีสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เป็นองค์กรหลักที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอื่น เพื่อสร้างสังคมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยให้ยั่งยืน

“ในฐานะนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาชิกโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ดีใจที่เห็นโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อเกษตรกร และยินดีให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือทุกด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ซึ่งร่วมทำ MOU กับภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” นายกองเอกเปล่งศักดิ์กล่าว

ด้านผศ.ดร.รักพงษ์  กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างหน่วยงานบริการทางวิชาการของภาครัฐกับภาคเอกชน ที่ทำงานร่วมกันและมีเป้าหมายเดียวกันที่จะถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการให้กับเกษตรกรในพื้นที่  ในฐานะสถาบันการศึกษา มีองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกร เกษตรกรสามารถขอข้อมูลความรู้ที่มหาวิทยาลัยได้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโครงการที่จะให้คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญออกไปพบปะเกษตรกรโดยตรง ทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และนอกจากงานบริการวิชาการแล้ว สำนักบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น ยังทำงานร่วมกับชุมชนที่หลากหลาย เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นภาคอีสานตอนบนอย่างแท้จริง

ส่วนนายสุกรรณ์    ในฐานะวิทยากรร่วมเสวนา กล่าวว่า โครงการอบรมเกษตรกรเรื่อง เคล็ดลับปลูกข้าวไทยให้ยั่งยืน ถือว่าให้ประโยชน์กับผู้เข้าอบรม เป็นการติดอาวุธให้กับชาวนาไทย นำความรู้ที่ได้จากเวทีเสวนาไปประยุกต์ใช้กับการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพราะหากมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ เคมีเกษตร รวมถึงการเพาะปลูกข้าวอย่างถูกวิธี ก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นด้วย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads