วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น เป็นปลื้ม!แพทย์ระดับโลก พ่วง รร.แพทย์แห่งแดนอีสาน จัดอยู่ใน 400 อันดับแรกของโลกสาขา Medicine

คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น  เป็นปลื้ม!แพทย์ระดับโลก พ่วง รร.แพทย์แห่งแดนอีสาน จัดอยู่ใน 400 อันดับแรกของโลกสาขา Medicine
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น  เป็นปลื้ม!แพทย์ระดับโลก

พ่วง รร.แพทย์แห่งแดนอีสาน

จัดอยู่ใน 400 อันดับแรกของโลกสาขา Medicine

รศ.นพ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางของการดูแลผู้ป่วยในภูมิภาคนี้ อันเนื่องจากภาคอีสานซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า เป็นภูมิภาคที่ประชากรมีฐานะยากจนที่สุดในประเทศ และเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของทุกๆคน และนับเป็นความสูญเสียมหาศาล ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อผู้ป่วยโรคซับซ้อนจำนวนมากจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปรับการรักษาในกรุงเทพฯ

ดังนั้น โรงพยาบาลศรีนครินทร์จึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้บริการที่ดีที่สุด มีคุณภาพที่ทัดเทียมกับระดับประเทศ และนานาชาติเพื่อรองรับผู้ป่วยทุกระดับรวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรคและยุ่งยากในการให้การรักษา กองทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์แพทย์สำหรับรักษาโรคซับซ้อนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของระบบบริการทางการแพทย์ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วย ทางทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทีมวิชาชีพให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นมีความสามารถดูแลผู้ป่วยในทุกระดับได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

รศ.นพ.ชาญชัย  กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของคณะฯที่จะมุ่งสู่การเป็น “โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ (World class – medical school that brings value to Thai society and all mankind)” คณะแพทย์จึงได้กำหนดตัวชี้วัดของการบรรลุ ตามวิสัยทัศน์เป็น QS world ranking และ QS star ซึ่งแต่เดิมมีการจัดเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย ในปี ค.ศ. 2013 จึงได้เริ่มมีการจัดอันดับเป็นกลุ่มสาขาวิชา Biomedical science and Medicine เป็นปีแรก ต่อมาได้มีการจัดอันดับในระดับสาขาวิชาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดให้อยู่ใน 400 อันดับแรกของโลกในสาขา Medicine มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในประเทศไทยมีคณะแพทยศาสตร์จาก 4 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับโลก สำหรับเกณฑ์ QS star ซึ่งไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่จากการประเมินตนเองพบว่าคณะฯ มีค่าคะแนนสูงขึ้น จาก 2 stars ในปี ค.ศ. 2013 เป็น 3 stars ในปี ค.ศ. 2014 และ ค.ศ. 2015 และเป็น 4 stars ในปี ค.ศ. 2016

รศ.นพ.ชาญชัย  กล่าวต่อไปว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ตนดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์นั้น ตนได้สัญญาช่วงเสนอตัวเข้ารับการสรรหาว่าจะใช้ประสบการณ์บริหารที่ทำมาอย่างต่อเนื่องให้เป็นประโยชน์ในการทำงานให้กับคณะฯ ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีความความก้าวหน้าและประสบสำเร็จเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกตามวิสัยทัศน์ที่ชาวคณะแพทย์ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้ ซึ่งตนและทีมงานต้องขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนและร่วมกันทำงานผลักดันให้งานของคณะฯ มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเกือบทุกด้านอย่างไรก็ตาม ยังมีงานที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์และจะต้องทำต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นความสำเร็จที่ยั่งยืน เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ เพื่อการเปลี่ยนแปลงคณะฯ สู่ KKU – MD 4.0 อย่างแท้จริง

การพัฒนางานวิจัยของคณะฯทั้งด้าน Basic bio – medical science และ Clinical science ให้ความก้าวหน้าเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ QS world ranking by subject สาขา Medicine ของคณะฯสูงขึ้นการเดินหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจากความสำเร็จตามมาตรฐาน HA สู่มาตรฐาน JCI ทั่วทั้งคณะฯ ในอีก 2 ปีข้างหน้า งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (EDPEX) ที่ต้องก้าวจากระดับ 200 คะแนนสู่ระดับ 300 คะแนนการก่อสร้างอาคารศูนย์การบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค (Medical hub) การจัดการตามพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณให้สำเร็จเรียบร้อยและสมเกียรติของหลวงพ่อ ซึ่งเสร็จสิ้นในปลายปี 2561

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวใน ม.ขอนแก่นว่า พระราชบัญญัติ ม.ขอนแก่น ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้ ม.ขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ ไม่ใช่ส่วนราชการและได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกษียณราชการแล้ว สามารถเป็นคณบดีได้ จึงทำให้ รศ.นพ.ชาญชัย เสนอตัวเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นวาระที่ 2 ซึ่ง รศ.นพ.ชาญชัย  ไม่ปฏิเสธข่าวพร้อมกับฝากความในใจไปถึงคณาจารย์และบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสนี้ว่า “ผมมีความตั้งใจที่จะเสนอตัวเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นวาระที่ 2 เพื่อผลักดันงานด้านต่างๆที่ได้วางรากฐานและริเริ่มไว้แล้วให้สำเร็จเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับทุกท่านให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น หวังว่าทุกท่านจะให้โอกาสและให้ความเชื่อมั่นในตัวผม เช่น เดียวกับเมื่อ 4 ปีที่แล้วครับ”

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads