วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
Header Ads
Header Ads
Header Ads

วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

งานมหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรม “วิถีดั้งเดิม”จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ชูจุดเด่นเน้นส่งเสริมให้ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สินค้าและบริการ รวมถึงเสริมสร้างฐานวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงมั่งคั่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 29 ก.ค.ที่เวทีกลางตลาดต้นตาล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับตลาดต้นตาลจัดงานมหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรม”วิถีดั้งเดิมจังหวัดขอนแก่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่งเสริมให้ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สินค้าและบริการ รวมถึงเสริมสร้างฐานวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงมั่งคั่ง  โดยมี นายภิญโญ  ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางพรพิมล  คงตระกูล  วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นายสิทธิกุล   ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผศ.บัญชา  พระพล ผช.อธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มข. ดร.ราตรี  ศรีวิไล ศิลปินแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการและชุมชนคุณธรรมทั้ง 26 ชุมชน ร่วมจัดแสดงสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายภิญโญ  ประกอบผล รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรม “วิถีดั้งเดิม”ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง กระทรวงวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร และรวมพลังชุมชนคุณธรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยยึดหลักคำสอนของศาสนาที่ตัวเองศรัทธาเคารพนับถือแล้ว แสดงออกเป็นพฤติกรรมปฏิบัติตามหลักศาสนา รักษากาย วาจา และใจให้บริสุทธิ์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีวัฒนธรรมไทยตามยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี คือ ““วัฒนธรรม สร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิประเทศในเวทีโลก”

โดยการสนับสนุนให้ชุมชนคุณธรรมร่วมคิดจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิต สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ โดยส่งเสริมให้พระพุทธศาสนิกชนได้ร่วมอนุรักษ์สืบทอดพระพุทธศาสนา และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งปฏิบัติศาสนกิจนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

นางพรพิมล กล่าวต่อว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น บูรณาการกับตลาดต้นตาลขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ชุมชนคุณธรรม 26 ชุมชน และสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตของชุมชนคุณธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านต้นแบบและนำทุนทางวัฒนธรรม ที่เป็นผลิตภัณฑ์เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง มั่งคง และยั่งยืนสืบไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads