วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
Header Ads
Header Ads
Header Ads

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม สัมผัสบรรยากาศของงานฯ ชมผลงานของนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้หัวข้อ ” จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลง

รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น กล่าวว่า การงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560  ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นับเป็นโอกาสอันดียิ่งอีกครั้งหนึ่งในปีนี้  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์  ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่จะเข้ามาเที่ยวชมและสัมผัสบรรยากาศของงานฯ ชมผลงานของนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์   รวมถึงร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้

รศ.ดร.กิตติชัย กล่าวและว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ       โดยมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เป็นประจำด้วยดีตลอดมา  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4   “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

โครงการนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ และสร้างทัศนคติ แนวความคิดและสำนึกแก่เยาวชนของชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีการคัดเลือกนักเรียนผู้แทนจากการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การจัดกิจกรรมในระดับประเทศ ต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า  ” ในนามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้มานำเรียนประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำคัญที่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญประจำปี ของคณะฯ นั่นคือ กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งปีนี้  จัดระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560  ที่คณะวิทยาศาสตร์ มข.  โดยเป็นความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  อพวช.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และคณะวิทยาศาสตร์   ซึ่งจัดภายใต้ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ” และหัวข้อการจัดงานย่อย “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

ผศ.ดร.สมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” , เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น , นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่สาธารณชนกิจกรรมสำคัญในงาน

“นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นประจำทุกปี  เช่น นิทรรศการผลิตภัณฑ์หรือบริการ Startup ,นิทรรศการ “ห้องเรียนแบตเตอรี่สำหรับนักวิทย์น้อย หนึ่งในกิจกรรมเด่น  โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย , ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” , การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ , การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ , การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , การแข่งขัน  Lego Robot Contest , การแข่งขัน  Web Programming Competition” ผศ.ดร.สมเกียรติ กล่าว

 

 

 

 

1/8

ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้กำหนดให้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์การจัดงานที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะมีจะมีนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ในทุกๆ ปี

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads