วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33

นวัตกรรมเพื่อความพอเพียง และยั่งยืนในระบบสุขภาพ ปี 60

ให้ความรู้เน้นความพอเพียงและยั่งยืนในระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนได้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ตลอดจนการรับบริการที่เหมาะสม รวมไปถึงการเข้าสู่ระบบบริการที่สะดวกสบายและลดความเสี่ยงคำนึง ถึงความต้องการของประชาชน แบบองค์รวม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 2 ส.ค.2560  ที่ห้องประชุมบรรยาย 1 – 2 อาคารและสถานที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์สุมนต์  สกลไชย อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศิษย์เก่าดีเด่น ตลอดจนอาจารย์ตัวอย่าง พร้อมนักวิจัยดีเด่นและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานกว่า 2,000 คน

รศ.นพ.ชาญชัย  กล่าวว่าการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 Theme : Innovation for Sufficiency and Sustainability in Healthcare System“นวัตกรรมเพื่อความพอเพียงและยั่งยืนในระบบสุขภาพ”เน้นความพอเพียงและยั่งยืนในระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ได้รับการบริการที่เหมาะสม รวมไปถึงการเข้าสู่ระบบบริการที่สะดวกสบายและลดความเสี่ยง การคำนึงถึงความต้องการของประชาชน แบบองค์รวม อีกทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการแก่แพทย์ โดยจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และวงการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิทยาการ ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันกับยุคสมัย จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

 

รศ.นพ.ชาญชัย  กล่าวและว่าสำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วันครึ่ง ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำหนดจัด Pre-congress ในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาจำนวน 10 เรื่องสำหรับหัวข้อ ปาฐกถา กวี ทังสุบุตร ในปีนี่ เรื่อง”นวัตกรรมเพื่อความพอเพียงและยั่งยืนในระบบสุขภาพ”  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์ปาฐก นอกจากนี้ยังมีการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อต่างๆที่หลากหลาย โดยเน้นในด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ในงานยังมีการส่งเสริมยกย่องแก่ผู้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและผู้มีผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ จึงจัดให้มีการมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาและรางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 ,มีการจัดการประกวดผลงานวิจัยในกลุ่มอาจารย์ ข้าราชการ ศิษย์เก่า กลุ่มแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน Fellow กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และกลุ่มนักศึกษาแพทย์

 

 

 

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads