วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เทิดไท้ ร.๑๐

สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เทิดไท้ ร.๑๐
Header Ads
Header Ads
Header Ads
  • สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เทิดไท้ ร.๑๐

กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน ครูผู้สอนและทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนาทุนมนุษย์ เด็กและเยาวชน ที่เป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดง สิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องได้แสดง ขีดสมรรถนะ ความสามารถ และนำเสนอผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 สิงหาคม ที่หอประชุมโรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560 โดยมี  ดร.จิรพงษ์  ไชยยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดร.วรโชติ   พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนสนามบินขอนแก่น ดร.เวหา  เลพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินขอนแก่น  ดร.อภิชาติ  นาเลาห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายธาดา  พรหม สาขา ณ สกลนคร รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน กว่า 5,000 คน ร่วมงาน

ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงาน ส่วนหนึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทย ผู้ทรงปราดเปรื่องในด้านวิชาการทุกสาขา ทรงสนพระทัยและสนับสนุนการศึกษาของชาติมาโดยตลอด การจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศในครั้งนี้ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนอผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ดนตรี และทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ครู และสถานศึกษาที่ได้รับการคัดกรองจากทุกกลุ่มสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียน ครู และผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องจะได้เรียนรู้จากผลงานที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและบริบทของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี

ดร.จิรพงษ์  ไชยยศ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวและว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดงานนี้สืบเนื่องกันมา จนถึงครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 67 และครบรอบ 105 ปี ของการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน นับแต่มีการจัดงานในครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2455 เป็นต้นมา ในการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน เพื่อคัดเลือกนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2560

กิจกรรมสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะ ความสามารถ และศักยภาพที่โดดเด่นทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ของนักเรียนจากทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยแบ่งเป็น นักเรียนกลุ่มปกติ 210 รายการ และนักเรียนพิเศษเรียนรวม 84 รายการ รวมทั้งสิ้น 294 รายการ

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads