วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามความร่วมมือกับ “5 สถาบันการศึกษา”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามความร่วมมือกับ “5 สถาบันการศึกษา”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามความร่วมมือกับ “5 สถาบันการศึกษา”

“กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ลงนามความร่วมมือกับ “5 สถาบันการศึกษา” นำร่องพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละสถาบันและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย รศ.ธรรมรักษ์   ละอองนวล อธิการบดี , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดย นางนงเยาว์   กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดย นางอารีรัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมลงนาม

ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์  ผช.รัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ การนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละสถาบัน และกิจกรรมอื่นๆ และเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

ดร.พันธ์ศักดิ์  กล่าวอีกว่า ความร่วมมือดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทั้ง 5 สถาบันการศึกษา จะร่วมกันดำเนินการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Developing Accessible Website) ให้เป็นไปตาม Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 ของ World Wide Web Consortium (W3C) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อเป็นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการศึกษา เป็นหัวข้อที่ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ และเป็นหลักสูตรที่ใช้ในกิจกรรมนอกหลักสูตร จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาสื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอน

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเสริมว่า เอกสารประกอบคำสอนหรือตำรา เอกสารประกอบการสอน หรือ สไลด์ประกอบการสอน วิดีโอประกอบการสอน และนำสื่อการสอนต่างๆ เข้าสู่ระบบ Massive Open Online Course (MOOC) จัดให้มีกิจกรรมบริการวิชาการที่เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงเว็บ (Web Accessibility) ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยทางด้านความสามารถในการเข้าถึงเว็บ (Web Accessibility) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการของประเทศไทย

“และจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สอนในหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะสนับสนุนการตรวจสอบเว็บไซต์ของทั้ง 5 สถาบันการศึกษา และให้คำแนะนำในการพัฒนาเว็บไซต์ของทั้ง 5 สถาบันการศึกษาให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้”

 

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads