KKBS มข. แลกเปลี่ยนข้อมูล ตลาดตราสารหนี้ไทย กับ ThaiBMA

KKBS มข. แลกเปลี่ยนข้อมูล ตลาดตราสารหนี้ไทย กับ ThaiBMA

KKBS มข. แลกเปลี่ยนข้อมูล ตลาดตราสารหนี้ไทย กับ ThaiBMA

              
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น และ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลและความช่วยเหลือด้านวิจัยและวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ระหว่างสององค์กร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่ห้องประชุม ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.เกรียงไกร   กิจเจริญรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลและความช่วยเหลือด้านวิจัยและวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตลาด กับ นายธาดา  พฤฒิธาดา   กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี   เจริญวานิช   คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  รศ.ดร.วินิต  ชินสุวรรณ   คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ รศ.ดร.กัลปพฤกษ์    ผิวทองงาม  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์       นางสาวอริยา    ติรณะประกิจรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และนางสาวศิรินารถ  อมรธรรม  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้เกียรติร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว

         รศ.ดร.เกรียงไกร  กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดการเงินและสามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสริมสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานจริงรวมถึงการรังสรรค์ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สุดท้ายนี้หวังว่าความร่วมมือนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาบุคลากรอันเป็นทรัพยากรที่คุณค่าของประเทศและสามารถเผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ให้ทัดเทียมนานาประเทศได้

     รศ.ดร.เพ็ญศรี  กล่าวและว่า การร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นส่วนเสริมสร้างการพัฒนานักบริหารธุรกิจ นักบัญชี และผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน โดยการสนับสนุนให้ข้อมูลของตลาดตราสารหนี้ จะถูกรวบรวมให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านการดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ซึ่งจะเป็นหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและทำงานวิจัยด้านตราสารหนี้อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้าน นายธาดา  กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือกันในวันนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้สถาบันการศึกษาเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ซึ่งถูกรวบรวมไว้ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษานำไปสู่ทำงานวิจัยใหม่ๆรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการอบรมในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดการเงินให้เติบโตในอนาคต

About The Author

Related posts