กรมการข้าว จับมือสยามคูโบต้า และ ธกส.ให้ความรู้ชาวนายุคใหม่

กรมการข้าว จับมือสยามคูโบต้า และ ธกส.ให้ความรู้ชาวนายุคใหม่

กรมการข้าว จับมือสยามคูโบต้า และ ธกส.ให้ความรู้ชาวนายุคใหม่

             

กรมการข้าว บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมจัดสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+” เพื่อเสริมพลังและความแข็งแกร่งให้ชาวนาไทย ก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืน ออกโรดโชว์ 3 จังหวัด พิษณุโลก ขอนแก่น และยโสธร ให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำเกษตรยุคใหม่ พัฒนาเกษตรกรไทย สู่การเป็น Smart Farmer     แนะแนวทางการปลูกข้าวให้ได้มูลค่าสูง ตลอดจนการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกร

         นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของไทยให้เป็นเกษตรกรรม 4.0 ทั้งการเสริมสร้างทักษะและศักยภาพเกษตรกร พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร และเพิ่มมูลค่าด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น

       นายโอภาศ กล่าวอีกว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ กรมการข้าว จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ” ขึ้น เพื่อเปิดเป็นเวทีระดมความคิดเห็น หาแนวทางพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวนาไทยให้เข้มแข็ง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก และนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปปรับปรุงการทำนาของเกษตรกรไทย โดยมีเกษตรกรจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก และในปีนี้บริษัทฯ ได้สานต่อโดยจัดงานสัมมนาในระดับภูมิภาค โดยจัดขึ้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น และยโสธร มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เปิดมุมมองใหม่ในการทำเกษตรกรรม ผสมผสานองค์ความรู้ในการเพาะปลูกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร รวมไปถึงการเล็งเห็นความสำคัญของการทำเกษตรแบบกลุ่ม ผ่านตัวแทนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านข้าวจากหลากหลายภาคส่วนที่จะร่วมแบ่งปันความรู้และมุมมองการทำเกษตรในหลากหลายประเด็น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Smart Farmer อันเป็นพลังสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป

“ การจัดงานสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนา 4.0+” ในปีนี้เราได้มีการนำองค์ความรู้จากโครงการ“KUBOTA (Agri) Solutions”  เกษตรครบวงจร ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความแม่นยำและสม่ำเสมอมาใช้ในการทำการเกษตร โดยล่าสุดได้นำองค์ความรู้เรื่องข้าวมาต่อยอด จัดทำเป็นปฏิทินความรู้เรื่องข้าว เพื่อแจกให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ได้นำไปปรับใช้ในแต่ละพื้นที่ต่อไป” นายโอภาศ กล่าวเสริม

สำหรับงานสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+” ที่จังหวัดขอนแก่นนั้น ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เกษตร 4.0”  จากอาจารย์ฐิติกร พูลภัทรชีวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูยัวร์วิลล์ จำกัด พร้อมพบการเปิดตัว “ปฏิทินความรู้เรื่องข้าว” ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของสยามคูโบต้าที่คิดค้น วิจัย และพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยในการทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร และการเสวนาในหัวข้อ “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0 +”

โดยจะมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องของการแนะนำพันธุ์ข้าวที่มูลค่าสูง โดย ดร.อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษกรมการข้าว การรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ในด้านการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตร โดย คุณไพฑูรย์  ฝางคำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักไหม นวัตกรรมสำหรับการเพาะปลูกข้าว โดย ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการนำข้าวมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดย คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซองเดอร์  ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าวในหลากหลายแง่มุม ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้ กลับไปพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำเกษตรของตนเองมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย.

 

About The Author

Related posts