วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

ศธ.มอบนโยบายเร่งด่วน แก่ ผอ. – รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่ขอนแก่น

ศธ.มอบนโยบายเร่งด่วน แก่ ผอ. – รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ศธ.มอบนโยบายเร่งด่วน แก่ ผอ. – รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่ขอนแก่น

แจงข้าราชการเร่งด่วน พร้อมนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จำนวน 1,157 คน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 กันยายน ที่ห้องประชุมศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายณรงค์  แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศพร้อมมอบโล่แก่ผู้เกษียณราชการโดยมีนายภิญโญ  ประกอบผล รอง ผวจ.ขอนแก่น นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สายัณห์  ผานัอย ผอ.สพม.25 ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร อดีต ประธาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาจากทั่วประเทศ 1,157 คน เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย

นายณรงค์  แผ้วพลสง รองเลขาธิการ สพฐ. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนทั้งชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,157

 

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า การประชุมสัมมนาเพื่อรับทราบร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นนโยบายที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แนวทางในการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาการบริหารจัดการ เป็นการวางแนวทางการดำเนินงานในระยะยาว ซึ่งจะมีการปรับกระบวนการบริหารจัดการใหม่

ด้าน นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนทั้งชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,157 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads