วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

“ชุติมา” ลงพื้นที่ติดตามโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP

“ชุติมา” ลงพื้นที่ติดตามโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ชุติมา” ลงพื้นที่ติดตามโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP

 

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเนี่ยน บ้านหนองหวาย ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  นางสาวชุติมา  บุญยประภัศร   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการเจรจาจับคู่ธุรกิจและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าว โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ดร.พัฒนา  นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น  ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตร จ.ขอนแก่น นายคำนวณ  สุวรรณดี พาณิชย์จ.ขอนแก่น  นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์  หมู่สูงเนิน ปลัดอาวุโส รก.นอภ.หนองสองห้อง ผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ร่วมลงนาม

นางสาวชุติมา   บุญยประภัศร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวชุติมา   บุญยประภัศร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP เพราะในตลาดขณะนี้มีความต้องการข้าวที่เป็นข้าวอินทรีย์เป็นเรื่อยๆ จากกระทรวงพาณิชย์มีความต้องการข้าวอินทรีย์ ถึง 4 หมื่นตันเลยขณะนี้ ซึ่งประเทศไทยยังสามารถผลิตส่งออกได้ในปริมาณมากขนาดนั้น ผลิตได้แค่ปริมาณเล็กๆ ไม่พอต่อความต้องการ เชื่อมโยงกับนาอินทรีย์ให้ได้ 1 ล้านไร่ ขึ้นมาในระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้เกษตรกรที่จะปรับเปรียบวิถีชีวิตจากการทำเกษตรแบบธรรมชาติหรือแบบเกษตรทั่วไปที่เคยใช้สารเคมีบ้าง กลับมาเปลี่ยนใจที่จะทำข้าวอินทรีย์แบบเกษตรอินทรีย์ ก็สามารถมาเข้าร่วมโครงการได้ จับกลุ่มกันมาอย่างน้อย 5 คน พื้นที่ 100 ไร่โดยมารวมตัวกัน

นางสาวชุติมา   บุญยประภัศร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวชุติมา  กล่าวอีกว่า รัฐบาลจะจัดส่งนักวิชาการหรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ว่าสามารถทำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานไหม ถ้าได้ตามเกณฑ์แล้วก็ถือว่าสอบผ่าน สามารถขึ้นอยู่ในโครงการได้ ซึ่งรัฐบาลก็จะมีการคอยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ เพราะต้องลงทุนทำนาข้าวอินทรีย์ 1-2 ปี เกษตรกรที่ทำนาอินทรีย์ต้องขาดทุนใน 1-2 ปีแน่ๆ เพราะต้องทำหลายอย่าง เช่น ปรับพื้นที่ บำรุงดินและอีกหลายอย่าง รัฐบาลก็จะมีการเข้าไปช่วยบ้าง แต่ต้องสอบผ่าน ถ้าสอบไม่ผ่านก็ช่วยไม่ได้ ต้องทำเป็นกลุ่มด้วย จะได้รายละ 2,000 บาท / ไร่ แต่จำกัดที่ 15 ไร่เท่านั้น พอปีที่ 2 ก็จะได้ไร่ละ 3,000-4,000 บาท  ปีที่ 3 จะได้การรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์และข้าว GAP ต่อไป

ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น

ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านภูมิศาสตร์เป็นจุดขนส่งที่สะดวกทางการค้าและการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว ตั้งอยู่บนทั้งเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็น MICE CITY จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมด 6.8 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 4.22 ล้านไร่ หรือร้อยละ 62 มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพาราและผักปลอดภัย โดยมีพื้นที่ปลูกข้าว 2.4 ล้านไร่ หรือร้อยละ 58 มีพื้นที่ในเขตชลประทาน 448,165 ไร่ หรือร้อยละ 10. ของพื้นที่ทำการเกษตร รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 87,056 บาท / คน / ปี

ดร.พัฒนา   นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น

ดร.พัฒนา   นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจากรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร  โดยจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมด 6.8 ล้านไร่ เป็นพืชเกษตรกรรม 4.22 ล้านไร่ จำนวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 213,255 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกข้าว 2.4 ล้านไร่ หรือร้อยละ 58 มีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าว S 1 และ S 2 จำนวน 1.8 ล้านไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสม S 3 และ N จำนวน 0.8 ล้านไร่ สำหรับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 81 กลุ่ม เกษตรกร 1,721 ราย พื้นที่ไร่ 18,219.30 ไร่ และได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน T 1 จากกรมการข้าวผ่าน T 1 จำนวน 48 กลุ่ม เกษตรกร 879 ราย พื้นที่ 7,798 ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตรวม 3,119 ตัน จำแนกตามพันธุ์ข้าว ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 752.8 ตัน ข้าวเหนียว 1,353.6 ตัน ข้าวสีและข้าวอื่นๆ 12.8 ตัน

ดร.พัฒนา  กล่าวอีกว่าในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร  มีผู้ประกอบการค้าข้าวที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท เค.ซี รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด 2.บริษัท เภเลกรีนา ไรซ์ จำกัด (กรุงเทพฯ) 3.บริษัท สำเภาทอง กรุ๊ป จำกัด (ปทุมธานี) และ 4.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส.ขอนแก่น จำกัด โดยยื่นความประสงค์จะรับซื้อข้าวจากโครงการฯ จำนวน 32,900 ตัน ข้าวอินทรีย์แบ่งตามพันธุ์ข้าว ดังนี้ข้าวหอมมะลิ 22,250 ตัน ข้าวเหนียว 1,250 ตัน ข้าวเจ้า 2,400 ตัน ข้าวสี 4,000 ตัน ข้าว GAP แบ่งตามพันธุ์ข้าว ดังนี้ ข้าวหอมมะลิ 1,500 ตัน ข้าวเหนียว 1,500 ตัน นอกจากนี้ยังมีโรงสีข้าวจังหวัดขอนแก่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย และยินดีรับซื้อข้าวจากโครงการ ได้แก่ 1.บจก.เอี่ยมพิทักษ์ (อ.บ้านไผ่) 2. บจก.เกษตรสินโกลเด้นไรซ์ (อ.บ้านแฮด) 3.บจก.โรงสีข้าว ป.ณัฐตพล (อ.พล) 4.บจก.โรงสีข้าวมีชัย (อ.ชุมแพ)

ดร.พัฒนา กล่าวเสริมว่า จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจและจัดทำบันทึกข้อตกลงรับซื้อผลผลิตข้าว (MOU) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจรในวันนี้โดยแบ่งจุดในการจัดทำ MOU 2 แห่ง จุดแรก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพล ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรจากอำเภอพล  แวงใหญ่ และ อำเภอโนนศิลา และจุดที่สอง สหกรณ์เครดิตยูเนียนเนี่ยนหนองสองห้อง จำกัด ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรจากอำเภอหนองสองห้อง  สีชมพู อ.เมือง อุบลรัตน์ และอำเภอซำสูง โดยมีผู้ประกอบการค้าข้าวร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง จำนวน 8 ราย มีกลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ลงนามข้อตกลง จำนวน 48 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ จำนวน 2 กลุ่ม

นายจำปา พาดฤทธิ์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

ด้านนายจำปา พาดฤทธิ์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กล่าวว่า โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP เป็น นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพัฒนาของเรื่องคุณภาพข้าวของไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าว เพื่อที่จะแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ โดยการมองไปที่คุณภาพข้าว ที่จะไปแข่งขันตลาดข้าวทั่วโลก เนื่องจากข้าวธรรมดาไทยเราสู้ข้าวต่างประเทศไม่ได้ ข้าวไทยมีต้นทุนการผลิตสูง สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ถ้าส่งออกโดยการใช้พื้นฐานของตลาดโลก ไทยจะสู้ต่างประเทศไม่ได้ เพราะราคาข้าวไทยจะราคาสูงกว่าประเทศอื่น

นายจำปา กล่าวเสริมด้วยว่าดังนั้นแล้วการที่จะพัฒนาระบบการผลิตข้าวและระบบการค้าข้าวไทย ที่จะให้เกษตรกรอยู่รอด ต้องมีการพัฒนาคุณภาพข้าวของไทย ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก และเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย โครงการนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อมีการพัฒนาคุณภาพข้าวอินทรีย์ให้ครบระยะเวลา 3 ปีและโครงการพัฒนาข้าว GAP ให้ครบ 19 ล้านไร่ ในปี 2564 สรุปแล้วข้าว GAP จะได้ดำเนินการภายในปี 2564 จำนวน 1 ล้านไร่ ส่วนข้าวอินทรีย์มีการดำเนินการอยู่ในจำนวน 1 ล้านไร่จะได้ดำเนินการภายในปี 2563 แต่ต้องมีการดำเนินการไปเรื่อยๆจนถึงปี 2564 เป็นการยกระดับคุณภาพข้าวไทยพร้อมกับคุณภาพข้าวไทย เพื่อเป็นที่ยอมรับคุณภาพจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

นายนฤเบศ  ปาปะขัง

ส่วน นายนฤเบศ  ปาปะขัง อายุ 72  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น  กล่าวว่า  อ.สีชมพูเป็นศูนย์ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ด้วย แต่จะถามรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ว่า ถ้าเราว่าข้าวผ่านเกณฑ์ ทาง อ.สีชมพูส่งมา 41 รายแต่ T 1 เป้าหมายคืออะไร ส่งมา 355 ไร่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 315 ไร่ อีก 45 ไร่หายไป แต่ถ้าตรวจดีๆ จะมีอยู่ 5 ปัจจัย คือ สถานที่ตั้งของแปลงนา แหล่งน้ำ ปุ๋ยหรือะไรต่างๆ แต่พื้นของตนติดกับภูเขาภูเวียง ซึ่งมีน้ำไหลลงจากภูเขาลงมาหาพื้นที่ของตน ซึ่งตนทำนาเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปี 2547 แต่เวลาจะขายจริงๆไม่ได้ขายข้าวอินทรีย์ จึงทำให้เกษตรกรที่ทำนาข้าวอินทรีย์มีความท้อแท้

นายนฤเบศ  กล่าวต่อว่าการที่ข้าวอินทรีย์จะได้ผลผลิตน้อยกว่าข้าวเคมี ถ้าข้าวเคมีได้ 500 กิโลกรัม ข้าวอินทรีย์จะได้ 200 กิโลกรัม ซึ่งยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของข้าวเคมีเลย เพราะข้าวอินทรีย์ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลย ฉะนั้น ในการขายข้าวจึงอยากได้ใบรับรอง ถ้าเอาข้าวไปขายและผู้ประกอบการเขาจะไม่ซื้อ ต้องมีใบรับรองว่าผ่านเกณฑ์จริง จึงของฝากไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ว่าใบรับรองเกณฑ์ที่เราผ่านนั้นผ่านแน่ไหม ซึ่งตนเองได้ทำ MOU กับโรงสีมีชัย

นายนฤเบศ  กล่าวและว่าในตนเองนั้นไม่มีนาแปลงใหญ่ อยู่ในตลาดในนาแปลงใหญ่ของตนมีอยู่ 1 พันไร่ ขายได้ทำ MOU กับโรงสีมีชัย  รู้เรื่องด้วยหรือก็ไม่รู้ ของโรงสีมีชัยจะมีอยู่ 4 กลุ่มที่อยู่ อ.ชุมแพ 2 กลุ่ม อ.หนองเรือ 1 กลุ่มและ อ.สีชมพู 1 กลุ่มของตนมีนาแปลงใหญ่ 1 พันไร่ มีจำนวนสมาชิกอยู่ 200 คน ยังไม่มีการกำหนดว่าข้าวของกลุ่มตนเองจะไปขายที่ไหน ซึ่งเป็นข้าวที่ดีมีคุณภาพกว่าโรงสีมีชัยอีกด้วย

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads