วันจันทร์ 25 พฤษภาคม 2020

4 มหาวิทยาลัยแห่งภูมิภาค ร่วมมือลงนามสร้างนักบริหารรุ่นใหม่!

4 มหาวิทยาลัยแห่งภูมิภาค ร่วมมือลงนามสร้างนักบริหารรุ่นใหม่!

4 มหาวิทยาลัยแห่งภูมิภาค ร่วมมือลงนามสร้างนักบริหารรุ่นใหม่!

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่  28 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม 1504 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตน์ศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ 4 มหาวิทยาลัยแห่งภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้บริหารของทั้งสี่หน่วยงาน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ  บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.เนตรดาว  ชัยเขต  รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า การร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นส่วนเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษาของ 4 มหาวิทยาลัย ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ซึ่งนับเป็นการเปิดมิติแห่งการเรียนรู้ด้านวิจัยและวิชาการ ที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ใหม่สำหรับอาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันในเครือข่าย เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยประสบการณ์ทางด้านวิชาการผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนพลังวิชาการให้กับสถาบันสมาชิกในเครือข่ายให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ

สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ชื่อ เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network)” โดยทั้ง 4 สถาบันจะร่วมกันเปิดมิติแห่งการเรียนรู้ด้านวิจัยและวิชาการสำหรับอาจารย์และนักศึกษา และจะมีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีร่วมกัน ในชื่อ “The International and National Conference on Business Administration and Accountancy” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยในครั้งแรกนี้ และจะมีการสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อๆไป คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ  บูรณพิร   

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ  บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้ร่วมผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยหลักของภูมิภาคอื่น โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีมาโดยตลอดแล้ว มีความเป็นทางการมากขึ้น ทำให้ยิ่งมั่นใจได้ว่าผู้จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากพันธะสัญญาแห่งความตกลงนี้จะไม่ได้มีแต่เพียงคณาจารย์เท่านั้น แต่จะส่งผลอย่างยิ่งไปที่นักศึกษาและประชาคมธุรกิจในทุกภูมิภาคของประเทศ

“เราจะมีการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนระหว่างทั้ง 4 มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดมุมมองให้กับตัวอาจารย์ รวมทั้งเปิดและสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แตกต่าง นำสู่การสร้างความเป็นสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทางอันเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความเป็นเลิศเชิงบริหารต่อธุรกิจและสังคม ”คณบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าว

ดร.เนตรดาว  ชัยเขต   

ด้านดร.เนตรดาว  ชัยเขต รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ในการลงนามในครั้งนี้ ได้เป็นตัวแทนนำสารจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา มากล่าวความรู้สึก นับว่าเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือนี้  อีกทั้งพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆสืบไป

การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยถือเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ เพราะจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ อันจะนำไปก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีของประชาคมต่างมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่สามารถพึ่งพาและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

ท้ายสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ขอแสดงความยินดีกับเครือข่าย TRBS NET  ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาหลักในภูมิภาคของประเทศไทย และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของ TRBS NET และมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ทำให้เกิดการสร้างความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานวิจัย การสอน และนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและเป็นที่พึ่งของสังคมไทยในอนาคตอันใกล้นี้.

 

About The Author

Related posts