งานเทศกาลไหมสากลฯ ขอนแก่น จัดโรดโชว์ สินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

งานเทศกาลไหมสากลฯ ขอนแก่น จัดโรดโชว์ สินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

งานเทศกาลไหมสากลฯ ขอนแก่น จัดโรดโชว์ สินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 1 ธ.ค.2560 ที่   อาคารจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าปรับอากาศ ภายในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 สนามหน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมของประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)  ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.ถึง 10 ธ.ค.2560 จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ จากจังหวัดขอนแก่น และจากประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อช่วยส่งเสริม เพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสการจำหน่ายสินค้าSMEs และสร้างโอกาสพบปะคู่ค้า สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการผ้าไหม  โดยมีนายคำณวน  สุวรรณดี พาณิชย์ จ.ขอนแก่นนาย ธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการ จ.ขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล  ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น    หัวหน้าส่วนราชการ ร่วม

นายคำณวน  สุวรรณดี พาณิชย์ จ.ขอนแก่น  เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัด “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนและการบริการเป็นศูนย์กลางการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญ โดย ไทย จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น   กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และร่วมมือทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บนเงื่อนไขความสัมพันธ์ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่น และของประเทศไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น ที่สำคัญมีนักธุรกิจจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมาร่วมในงานนี้ด้วย ภายในงานได้ออกแบบคูหาแสดงสินค้าผ้าไหมรวมทั้งสินค้าพื้นเมืองจากประเทศ จีน ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทย นำเอกลักษณ์ และรูปแบบสถาปัตยกรรมของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นแนวคิดในการออกแบบ โดยมีผู้ประกอบการต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในรูปแบบสินค้านานาชาติด้วย เช่น ผ้าพื้นเมืองจากพม่าและกัมพูชา เครื่องเงิน ไม้แกะสลักจาก สปป.ลาว หยกหินแกะสลักจากเวียดนาม สินค้าจากประเทศจีน

About The Author

Related posts