วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

สังฆราชาและธรรมราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สังฆราชาและธรรมราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สังฆราชาและธรรมราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ชช

สมเด็จพระญาณสังวร

“…ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งสังฆราชาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร มีชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สิริรวม 100 พระชันษา ตลอดพระชนม์ชีพของสมเด็จท่านทรงมีพระจริยวัตรและพระกุศลบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญเปี่ยมด้วยพระเมตตา

     หนึ่งในพระเมตตาของสมเด็จท่านฯ คือ การประทานอนุญาตให้มีการจัดสร้างพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของวัดบวรนิเวศ วัด หรือหน่วยงานสาธารณะอื่น เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาและด้วยกุศลสาธารณะไม่ใช่หวังผลในทางพุทธพาณิชย์

หนึ่งในพระเครื่องที่มีคุณค่าทางพุทธศิลป์และทางจิตใจ คือ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ปวเรศ ปี 2530 ซึ่งวัดบวรนิเวศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบนักษัตร โดยจำลองแบบพระกริ่งปวเรศที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ทรงสร้างขึ้น ระหว่างปีพ.ศ.2416-2428 โดยองค์พระมีพุทธลักษณะปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิเพชร พร้อมบรรจุเม็ดกริ่ง เส้นพระเกศาหรือที่เรียกว่าเส้นพระเจ้า และผงจิตรลดาที่ได้รับพระราชทาน ในองค์พระกริ่งปวเรศทุกองค์

การสร้างพระชุดนี้ใช้กรรมวิธีการสร้างแบบหล่อพระโบราณ เนื้อองค์พระเป็นเนื้อนวโลหะ โลหะเก้าชนิดซึ่งประกอบด้วยทองคำ เงิน ทองแดง สังกะสี ชิน เจ้าน้ำเงิน เหล็กละลายตัว​ บริสุทธิ์ และปรอทสะตุ เมื่อมีอายุตามควรแล้วผิวองค์พระจะกลับดำ เรียกว่า เนื้อกลับ เมื่อขัดเนื้อในจะเป็นสีจำปาเทศอย่างงดงาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ปวเรศ ณ วัดบวรนิเวศ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2528 เป็นปฐมมหามงคลฤกษ์ และสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงพระเมตตารับเป็นประธานอธิษฐานจิตน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเพื่อเป็นพุทธานุสติแด่ผู้บูชาสืบไป

ดังนั้น​ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ปวเรศ 2530 จึงอุดมด้วยสิริรักษ์ มิ่งมงคลยิ่งนัก… ”


คอลัมภ์ “สิริรักษ์ มิ่งมงคล”
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads