วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

โตโยต้าแก่นนคร เป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนบ้านหัวถนน

โตโยต้าแก่นนคร เป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนบ้านหัวถนน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

โตโยต้าแก่นนคร เป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนบ้านหัวถนน 


เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 8 ธ.ค.ที่ ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนบ้านหัวถนน โดยมีนายโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด นายสุดใจ ทุยบึงฉิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายวินัย ทองทัพ กำนันตำบลพระลับ นายกฤตภาส ปรุงศรีปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหัวถนน ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มศรี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย นายจำนง อมตาริยกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายธีรนันท์ กิ่งแก้วเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรบริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 10 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

 

นายโชคชัย คุณวาสี

นายโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด กล่าวว่า จากปรัชญาของโตโยต้า ที่ใช้ทั่วโลก คือ โตโยต้า จะต้องร่วมพัฒนาท้องถิ่นที่โตโยต้าเข้าไปทำธุรกิจ ให้มีความเจริญขึ้น ซึ่ง โตโยต้าแก่นนครเอง ก็ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ด้วยเช่นกันด้วย วิสัยทัศน์ที่เปรียบเสมือนเข็มมุ่งของบริษัท คือ บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด เป็นบริษัทที่ทุกคนต้องการมาร่วมงานทุกคน ต้องการใช้บริการและทุกคนต้องการมาร่วมลงทุนด้วย ในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทางบริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนมีทักษะการสร้างอาชีพ เพื่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชนและครอบครัว และเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เห็นผลอย่างชัดเจน และทำให้บริษัทฯมีความใกล้ชิดและมีความผูกพันที่ดีกับชุมชน

 

นายโชคชัย กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมของโตโยต้าแก่นนครในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของโครงการกิจกรรมสังคมสัมพันธ์ ทำให้โครงการ “โครงการศูนย์การเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนบ้านหัวถนน” สามารถส่งเสริมให้ชุมชนมีทักษะการสร้างอาชีพ ทำให้เกิดรายได้ภายในชุมชนและครอบครัว และเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเห็นผลอย่างชัดเจน และทำให้บริษัทฯ มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันที่ดีกับชุมชน ทางโตโยต้าแก่นนคร จะได้นำองค์ความรู้ที่มีต่างๆมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ปริมาณการผลิต และลดต้นทุนต่างๆ ในการผลิตลง รวมทั้งจะช่วยประสานหาตลาดมารองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วย

นายธีรนันท์ กิ่งแก้วเจริญชัย
นายธีรนันท์ กิ่งแก้วเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรบริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด กล่าวว่า โครงการศูนย์การเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนบ้านหัวถนน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสังคมสัมพันธ์ที่ทางบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทางผู้แทนจำหน่ายได้มีกิจกรรมสร้างความผูกพันกับชุมชน โดยทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะทำการคัดเลือกโครงการที่น่าสนใจเพียง 15 โครงการจากทั่วประเทศในแต่ละไตรมาส เพื่อที่จะสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการจัดกิจกรรมและโครงการนี้ เป็น 1 ใน 15 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด


นายธีรนันท์ กล่าวอีกว่า ชุมชนบ้านหัวถนนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในการจัดการขยะ โดยการนำของผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในชุมชน จึงได้เริ่มให้ความรู้แก่คนในชุมชนจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการขยะ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ชุมชนนี้ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบ (ZERO WASTE) แห่งแรกของจังหวัดขอนแก่นและรางวัลโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (ZERO WASTE) รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ และโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ชุมชนบ้านหัวถนนจึงกลายเป็นที่รู้จักและมีหน่วยงานต่างๆสนใจมาเยี่ยมชมดูงานที่หมู่บ้าน โดยใช้พื้นที่บริเวณวัดไตรประสิทธิ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน แต่เนื่องจากปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในแต่ละปีมีจำนวนกว่า 10,000 คน พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจึงไม่เพียงพอ


นายธีรนันท์ กล่าวและว่า บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด ได้ลงสำรวจพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน สนับสนุนและช่วยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณข้างโรงเรียนวัดไตรประสิทธิ์โดยบริเวณนั้นเป็นโรงเรียนอานันทนวิทยาที่ปิดการเรียนการสอนไปแล้วกลายเป็นอาคารว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานหรือคนที่มาศึกษาดูงานได้รู้จักชุมชน และเข้าใจการจัดการขยะมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วทางชุมชนยังมีแนวคิดในการที่จะใช้อาคารแห่งนี้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะนำความรู้ เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพ การเย็บผ้าด้วยมือ ไปสร้างรายได้อีกด้วยตลอดจน สร้างความผูกพันที่ดีระหว่างผู้แทนจำหน่ายกับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ให้กับชุมชนตระหนักถึงการจัดการขยะ พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะอาชีพของคนในชุมชนและผู้ที่สนใจในโครงการและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและชุมชนอื่นๆ รู้จักชุมชนบ้านหัวถนนเพิ่มมากขึ้น.


Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads