วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

นักเรียน 76 เขตพื้นที่การศึกษา 20 จังหวัด ภาคอีสานกว่า 1 แสนคนร่วม แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน ครั้งที่ 67 ที่ขอนแก่น

นักเรียน 76 เขตพื้นที่การศึกษา 20 จังหวัด ภาคอีสานกว่า 1 แสนคนร่วม แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน ครั้งที่ 67 ที่ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

นักเรียน 76 เขตพื้นที่การศึกษา 20 จังหวัด ภาคอีสานกว่า 1 แสนคน

เข้าร่วม แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน ครั้งที่ 67 ที่ขอนแก่น

ภายใต้กรอบแนวคิด “เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่งถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาไทยแลนด์ 4.0

 

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 20 ธ.ค. ณ บึงสีฐาน ม.ขอนแก่น ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายณรงค์   แผ้วพลสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( กพฐ.)  รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.เชิดศักดิ์   ศรีส่งาชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร.ภูมิพันธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (สพป.ขก.เขต 1) พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและมีนักเรียนในเขต 76 เขตพื้นที่การศึกษาใน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรมแข่งขัน 674 รายการ นักเรียนเข้าแข่งขัน 124,013 คน ครูผู้ฝึกสอน60,024 คน คณะกรรมการตัดสิน 2,625 คน และผู้ปกครอง ร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน กำหนดจัดงานระกว่างวันที่ 20-22 ธ.ค. 2560

ดร.ภูมิพันธ   เรืองแหล่

ดร.ภูมิพันธ   เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขก.เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตา สาธารณชน

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่งถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 เขต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 5 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 เขต และ ศูนย์การศึกษาเศษ เขต 9 ร่วมกันจัดงาน

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจน เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนผู้มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ และเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา สร้างปัญญา ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด สนับสนุนงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ให้การอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขัน

  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร

  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การแสดงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ทักษะกระบวนการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้ กรอบแนวคิด “เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่งถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันทั้ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาทั้ง 76 เขตพื้นที่การศึกษา 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads