วันจันทร์ 25 พฤษภาคม 2020

ขอนแก่น จัดถก! ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การทำเหมืองแร่ เพื่ออุตสาหกรรม ที่ อ.ภูผาม่าน 

ขอนแก่น จัดถก! ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การทำเหมืองแร่ เพื่ออุตสาหกรรม ที่ อ.ภูผาม่าน 

ขอนแก่น จัดถก! ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การทำเหมืองแร่ เพื่ออุตสาหกรรม ที่ อ.ภูผาม่าน 


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ม.ค. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย (อบต.)นาฝาย ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของนายเฮง ทองแท่งไทย คำขอประทานบัตรที่ 51/2539 โดยมี นายประกิต ทองแท่งไทย นายก อบต.นาฝาย หัวหน้าส่วนราชการ ใน อ.ภูผาม่านและราษฎรจากหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการประกอบด้วย จาก ต.นาฝาย 4 หมู่บ้าน จาก ต.วังสวาบ 4 หมู่บ้านและจาก ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จำนวน 3 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ซึ่งดำเนินการโดย บ.ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จก. ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์ทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบกระเทือนคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพยุง เหล็กดี

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน กล่าวเปิดการประชุมว่าการประชุมครั้งนี้เนื่องจาก นายเฮง ทองแท่งไทย เป็นผู้ยื่นคำขอประทานบัตรที่ 51/2539 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 31427 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านสองคอน ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงการเคยมีการระเบิดย่อยหิน ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พื้นที่คำขอประทานบัตรนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง แหล่งหินภูถ้ำแกลบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2540 จึงมีความประสงค์ที่จะทำเหมืองแร่หินปูน เพื่อเป็นวัตถุดิบด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในบริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ นายเฮง ทองแท่งไทย ได้ตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและชุมชน เพื่อให้เกิดผลกระทบจากโครงการน้อยที่สุด ประกอบกับโครงการนี้เป็นโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการ ที่จะต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เม.ย. 2555 เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535


ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ และพิจารณาการกำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ ต่อการกำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเป็นไปอย่างครบถ้วน

นางโสภา สอนเงิน

โดยราษฎรที่ได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการนี้ คือ นางโสภา สอนเงิน อายุ 45 ปี จากบ้านนาฝาย หมู่ที่ 2 ต.นาฝาย ภูผาม่าน กล่าวว่า จากการทำโครงการแสดงความคิดเห็นในวันนี้ดี สำหรับชาวบ้าน ต.นาฝาย และต.ใกล้เคียงมาก เพราะลูกหลานมีงานทำ ถ้าไปทำงานรับราชการก็ลำบากเลย หันมาทำงานที่เหมือง ซึ่งเจ้าของก็ดีดูแลดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทาง และมีการเอาน้ำมารดทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่นละออง ทำให้ชาวบ้านมีความสุขมาก ส่วนผลกระทบก็ไม่มีอะไรมากนัก จากแต่ก่อนเคยลำบาก แต่พอมีโรงโม่เข้ามา จนทำให้ชาวบ้าน อ.ภูผาม่านมีงานการทำกันไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงกรุงเทพฯ จากการทำโครงการแสดงความคิดเห็นวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะทางโรงโม่ก็ได้เข้ามาช่วยดูแลชาวบ้านตลอดมา จนทำให้เศรษฐกิจดี พอมีกินมีอยู่ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้.

About The Author

Related posts