วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จับมือ กศน. ขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จับมือ กศน. ขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จับมือ กศน. ขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561ที่ศูนย์การเรียนรู้ บ้านชีวังแคน ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดขอนแก่น /ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ ๙ (ขอนแก่น) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน ให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ร่วมกัน โดยมี ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรตัวอย่าง ร่วมเผยแพร่ความรู้ ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติและขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน


พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน กล่าวว่าการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ในครั้งนี้นั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อตนเองและครอบครัว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads