วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

ย้ำหัวตะปู การรับ นร. นศ. และโครงการทวิศึกษาภาคอีสาน

ย้ำหัวตะปู การรับ นร. นศ. และโครงการทวิศึกษาภาคอีสาน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ย้ำหัวตะปู การรับ นร. นศ. และโครงการทวิศึกษาภาคอีสาน

จัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา สายอาชีพ และโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนสายวิชาชีพ พร้อมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียนและนักศึกษา ให้สอดคล้องของตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ รร.เจริญธานีขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.โปร่งวิทย์   ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น นางนงเยาว์   กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นและรองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยได้มีแนวทางการดำเนินงานและมาตรการที่เหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

                      นางนงเยาว์   กัลยาลักษณ์     

      นางนงเยาว์   กัลยาลักษณ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.ขอนแก่นและรองประธานกรรมการอาชีวศึกษา จ.ขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาได้จัดประชุมทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ตะวันออก เหนือ ใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคละ 2 วัน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละวัน ดังนี้ วันแรกของการจัดประชุมเป็นเรื่องของโครงการทวิศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการทวิศึกษา รวมเป็นสถานศึกษาละ 2 ท่าน

ส่วนกลุ่มเป้าหมายวันที่ 2 คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐ 1 ท่าน และผู้รับใบอนุญาตของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 1 ท่าน พื้นที่ได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ที่รับผิดชอบแผนการรับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 ท่าน และผู้รับผิดชอบโครงการทวิศึกษาจำนวน 1 ท่าน รวมสถานศึกษาละ 3 ท่าน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานีและจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 286 คน

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์     

     ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหน่วยงานการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการจัดการศึกษาสายวิชาชีพให้มีปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น 5% จากปีการศึกษา 2560 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการสถานประกอบการ จึงมีนโยบายให้ติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทยให้มีแนวทางการดำเนินงานและมาตรการที่เหมาะสม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนสายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จึงได้เรียนเชิญทุกท่านมาประชุมการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads