<script data-ad-client="ca-pub-8619823401675646" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

วันอาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2020

Header ad
Header ad
<script data-ad-client="ca-pub-8619823401675646" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัด

สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัด

สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัด

 

      เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ก.พ. ที่ ห้องประชุม 72 ปี ดร.ประภา   ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายเสด็จ   ทะยะราช รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 นางสมคิด  เมืองสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายภานุวัฒน์   สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฒ่าพัฒนาศึกษา นายชูไทย  วงศ์บุญมี นักข่าว -นักหนังสือพิมพ์ และนักจัดรายการ เป็นวิทยากร ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน

นายเสด็จ   ทะยะราช

นายเสด็จ   ทะยะราช รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (สพป.ขอนแก่น เขต 1) กล่าวว่า ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จของสำนักงาน สถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และเว็บไซต์กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้ ถ่ายทอดใน 2 วันนี้ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

นางสมคิด  เมืองสอน

นางสมคิด  เมืองสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า จากที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในสังกัดตามโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดได้มีการจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียน รวมถึงการนำผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จของครูและนักเรียนไปแข่งขัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

นางสมคิด กล่าวอีกว่า งานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จ ของสำนักงาน สถานศึกษา ครู และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1สู่สาธารณชน ซึ่งวิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ครอบคลุมครบถ้วน และบรรลุวัตถุประสงค์ คือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นช่องทางที่ให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน ผลสำเร็จ นวัตกรรม ภาพกิจกรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป

 

 

About The Author

Related posts