วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

กศน.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

กศน.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กศน.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย


เมื่อที่ 1 มีนาคม เวลา 09.00 น .ที่ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.ท. กฤต ผิวเงิน รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมห ากษัตริย์ไทย (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1ประจำปี 2561 โดยมี นายสมศักดิ์  จังตระกุลผวจ.ขอนแก่น  พล.ต. กาจบดินทร์ ยิ่งดอน ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 9(ขอนแก่น)/รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร กศน.จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น กำลังพลจากกอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น กำลังพลจาก มทบ.23 และผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 300 คน
โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดอบรมขยายผลหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561

พล.ท. กฤต ผิวเงิน

พล.ท. กฤต ผิวเงิน รอง ผอ.รมน.ภาค 2 กล่าวว่าเพื่อเป็นการขยายการดำเนินงานตามโครงการอบรมฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา กศน. เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน พร้อมทั้งเป็นการสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads