คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดงานวัน รักษ์ตา รักษ์ไต ป้องกันและชะลอโรค

คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดงานวัน รักษ์ตา รักษ์ไต ป้องกันและชะลอโรค

คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดงานวัน รักษ์ตา รักษ์ไต ป้องกันและชะลอโรค

วันที่ 9 มี.ค. 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีเปิด งานรักษ์ตา รักษ์ไต ประจำปี 2561 โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผอ. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รศ. พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย ตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โลกไต หัวหน้าโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ประธานจัดงานสัปดาห์ต้อหินโลก เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก


รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์   

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวว่า การจัดงานวันนี้เป็นความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต รพ.ศรีนครินทร์ ร่วมกับ ภาควิชาจักษุแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทั่วไป

โดยครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ให้ทราบเกี่ยวกับไตและโรคไต การดูแลไตของตนเอง โดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพไต ตลอดจนทราบวิธีป้องกันตนจากโรคไต และทราบถึงความสำคัญของการตรวจตาในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้เรื่องโรคต้อหิน และมุ่งหวังที่จะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้ป่วย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ เสวนาเรื่องการดูแลและป้องกันโรคไต เสวนาเรื่องต้อหินภัยเงียบใกล้ตัว บริการตรวจวัดความดันตา ตรวจหาภาวะไตเสื่อมในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นายสุชัย บุตรสาระ
นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง นับเป็นโอกาสดีที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันจัดงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพไตแก่ประชาชน จัด 2 งานรวมกันทั้งโรคไต โรคตา


ด้านรศ.พญ. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย ตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต กล่าวว่า ปัญหาโรคไตเรื้อรังรวมถึงโรคไตวายระยะสุดท้าย เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากและรัฐต้องสูญเสียทรัพยากรจำนวนมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ และจากข้อมูลในปัจจุบันก็ชี้ชัดว่า มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจำนวนมากขึ้น ซึ่งการรักษาและให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยในระยะแรกๆ ของโรค จะสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ดีกว่าเมื่อโรคไตรุนแรงมากขึ้น แต่ปัญหาของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ ผู้ป่วยไม่ทราบว่าเริ่มมีโรคไตระยะแรกๆ เกิดขึ้นและไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ทำให้โรคไตรุนแรงมากขึ้นจนเข้าสู่ไตวายเรื้องรังระยะสุดท้าย


รศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ประธานจัดงานสัปดาห์ต้อหินโลก กล่าวว่า ต้อหินเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาบอดแบบถาวรอันดับหนึ่งของทั่วโลก พบว่ามีคนที่เป็นต้อหินทั่วโลกประมาณ 61 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 80 ล้านคน ในอีก 6 ปีข้างหน้า ขณะนี้มีคนตาบอดจากต้อหินทั่วโลกประมาณ 7 ล้านคน ทั้งๆ ที่ 80 % ของผู้ที่เป็นต้อหินสามารถป้องกันไม่ให้เกิดตาบอดได้ถ้าตรวจพบและรักษาแต่ระยะแรก
หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ศูนย์กลางการดูแลรักษาผู้ป่วยต้อหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมมือกับชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย จัดรณรงค์ วันต้อหินโลก

 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปทั้งที่เป็นต้อหินและไม่เป็นต้อหิน ให้มีการตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองต้อหินในเวลาที่เหมาะสม ให้ความรู้แก่ประชาชนได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโรคต้อหิน โดยเน้นถึงอันตรายของต้อหินที่แพทย์สามารถถนอมสายตาให้คงอยู่มากที่สุดและนานที่สุดถ้าได้ทราบแต่ระยะแรก และให้ผู้ป่วยต้อหินได้พบปะกันเอง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงปรึกษาปัญหาและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน

About The Author

Related posts