จัดใหญ่!งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย – เยอรมัน สู่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

จัดใหญ่!งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย – เยอรมัน สู่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

จัดใหญ่!งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย – เยอรมัน สู่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

นำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านแสดงศักยภาพของสถาบันในการผลิตทรัพยากรมนุษย์สู่สังคม ปฏิรูประบบการผลิตในวิชาชีพและครูฝึกนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูง มาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมพัฒนาการศึกษาไทย

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 มีนาคม ที่ บริเวณด้านหน้าอาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย –เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย – เยอรมัน ขอนแก่น INNO TECH TGTK Fair 2018 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษาที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจภายในงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2561 โดยมี ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ผศ.บุญญาพร ดวงสา ผช.อธิการบดี ประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) นายปริญ  นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มทร.อีสาน)คณาจารย์ นักศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ การแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น มีนโยบายในการพัฒนาให้เป็นต้นแบบของประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้ร่วมดำเนินงานในการผลิตบุคลากรที่ตอบสนองนโยบายของจังหวัดและประเทศโดยได้พัฒนาระบบการผลิตนักวิชาการและครูฝึกนักวิชาชีพเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับฝีมือของบุคลากรของประเทศให้มีมาตรฐานสูงขึ้น


ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน)กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดงานมหกรรมประจำปี Innovation and Technology TGTK Fair 2018 เพื่อแสดงศักยภาพของสถาบันในการผลิตทรัพยากรมนุษย์สู่สังคม ประกาศจุดยืนของมหาวิทยาลัยในการปฏิรูประบบการผลิตในวิชาชีพและครูฝึกนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูง มาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมพัฒนาการศึกษาไทย

ซึ่งการจัดงานประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ส่วน คือ 1.นิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ การออกร้านและนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผู้นำด้านยานยนต์ชั้นนำกว่า 20 สถานประกอบการ การแข่งขัน ROV ราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ Robot ไทยเยอรมันขอนแก่นครั้งที่ 2 2. นิทรรศการด้านวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมตลาดนัดแรงงาน นิทรรศการการศึกษาต่อและการท่องเที่ยว กิจกรรมนิทรรศการ Young Smart Farmer นิทรรศการหนังสือ Books Fair และตลาดนัดการเรียนรู้ 3. นิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการและเครือข่ายของมหาวิทยาลัย


ด้าน ผศ.บุญญาพร ดวงสา ผช.อธิการบดี ประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน กำหนดจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย- เยอรมันขอนแก่น ปี 2018 (INNO TECH TGTK FAIR 2018 ) ระหว่างวันที่ 12-16 มี.ค. 2561 ณ วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมากกว่า 54 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ผศ.บุญญาพร กล่าวว่าโดยในงานมีพิธีและนิทรรศการต่างๆ เช่น พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชมงคลนุสรณ์ การแข่งขันทักษะ การเปิดบ้านวันครุศาสตร์อุตสาหกรรม , นิทรรศการหนังสือประจำปี 2561 , นิทรรศการ Young Smart Farmer พิธีเปิดป้ายศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลาดนัดแรงงาน นิทรรศการศึกษาต่อและการท่องเที่ยว รวมทั้ง กิจกรรม Executive-TGTK Golf

สำคัญที่สุดคือในวันที่ 14 มี.ค.จะมีพิธีสถาปนาวิทยาเขตขอนแก่น ครบรอบ 54 ปี ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระพรหมและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 55 รูป และพิธีร่วมจิตน้อมเกล้า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามด้วยการสัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่าและ TGTK Talk ผู้ประสบความสำเร็จ
ผศ.บุญญาพร ยังกล่าวอีกว่า ในวันดังกล่าวคือวันที่ 14 มี.ค. ยังจะมีพิธีเปิดวิทยาลัยไทยไมล์เตอร์ และบรรยายพิเศษโดย ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และพิธีลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ในการผลิตนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูงมาตรฐานเยอรมัน

ส่วนในตอนค่ำวันเดียวกันมีงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ส่วนที่มีทุกวันคือวันที่ 12-15 มี.ค. คือโครงการ E-sport วันที่ 15 มี.ค. มีการแข่งขันหุ่นยนต์ (Robot)ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ครั้งที่ 2 และที่พลาดไม่ได้คือระหว่างวันที่ 15-17 มี.ค.จะมีโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ (TMS) โดยบริษัทมิตรผล จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และพี่น้องประชาชน ชาวขอนแก่นและชาวอีสานทั้งมวลที่สนใจไปเที่ยวชมงานโดยทั่วกัน สนใจในรายละเอียดติดต่อ นางทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา โทร 043-283700 ต่อ 0

About The Author

Related posts