ม.ขอนแก่น ผนึกกำลัง Chevron Enjoy Science ตั้ง TVET Hub จิ๊กซอว์สำคัญเติมเต็ม “โมเดลยกระดับการศึกษาสะเต็มแบบครบวงจร”

ม.ขอนแก่น ผนึกกำลัง Chevron Enjoy Science ตั้ง TVET Hub จิ๊กซอว์สำคัญเติมเต็ม “โมเดลยกระดับการศึกษาสะเต็มแบบครบวงจร”

ม.ขอนแก่น ผนึกกำลัง Chevron Enjoy Scienceตั้ง TVET Hub จิ๊กซอว์สำคัญเติมเต็ม “โมเดลยกระดับการศึกษาสะเต็มแบบครบวงจร”
ม. ขอนแก่น จับมือโครงการ Chevron Enjoy Science จัดตั้ง “TVET Food Hub” ปูทางสร้างช่างเทคนิคมืออาชีพ เป็นจิ๊กซอว์สำคัญเติมเต็ม “โมเดลยกระดับการศึกษาสะเต็มแบบครบวงจร” ผลักดันจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารภาคอีสาน


เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.)ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีพิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตและมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ. ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย และนายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน


รศ. ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร” (TVET Food Hub) ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จจากความร่วมมือกับโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ โดยมี 15 สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย จากที่ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับโครงการฯ ในการยกระดับสะเต็มศึกษาผ่านการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา (STEM Hub) และการพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียนผ่านโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย


การจัดตั้ง TVET Food Hub ที่มีความพร้อมทั้งด้านหลักสูตร การจัดฝึกอบรมและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อวิชาชีพให้กลุ่มครูช่างเทคนิคและนักเรียนอาชีวะ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ในพื้นที่ ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ที่ต้องการยกระดับจังหวัดขอนแก่นให้เป็นแหล่งผลิตแรงงานคุณภาพของประเทศ และตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาคน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา


“สิ่งที่เห็นจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกับโครงการ Chevron Enjoy Science จนเข้าสู่ปีที่ 3 คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบุคลากรในพื้นที่ และสานต่อให้เกิดเป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคอีสานได้จริง สอดคล้องแนวนโยบาย “รัฐร่วมเอกชน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงแนวทางของรัฐบาลที่มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างคนเพื่อพัฒนาประเทศอีกด้วย” รศ. ดร. ลำปาง กล่าวเสริม


นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร” (TVET Food Hub) จะทำหน้าที่เป็นแกนหลักพัฒนาทักษะพื้นฐานสะเต็มให้กับนักเรียนอาชีวะและนักศึกษาในพื้นที่ขอนแก่น ปูพื้นฐานต่อยอดผลิตช่างเทคนิควิชาชีพ ขั้นสูง รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 1 ใน 10 อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต ที่ภาคอีสานถือเป็นฐานผลิตสำคัญ

โดยเฉพาะขอนแก่นซึ่งมีความได้เปรียบทั้งวัตถุดิบทางการเกษตร และเทคนิคการ แปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจำนวนมากTVET Food Hub ถือเป็น TVET Hub แห่งที่ 5 ของโครงการฯ จากเป้าหมายทั้งหมด 6 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีในการเติมเต็มและเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายไพโรจน์กล่าวว่า การจัดตั้ง TVET Food Hub ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ภายใต้ “โมเดลยกระดับการศึกษาสะเต็มแบบครบวงจร” ครอบคลุมทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ซึ่งโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำมาใช้กับขอนแก่นเป็นพื้นที่แรกของประเทศ
“โมเดลดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1. การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสายสามัญ โดยใช้ STEM Hub ที่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นแกนกลาง 2. การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านสะเต็มให้กับนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ ซึ่งนำมาสู่การตั้ง TVET Food Hub แห่งนี้ และ 3. การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียน ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มให้เยาวชน โดยทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการโดยหวังว่าจะช่วยยกระดับการศึกษาสะเต็มแบบครบวงจร ผ่านการพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้านสะเต็ม และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นายไพโรจน์ กล่าว


ด้าน นายริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา ด้วยเป็นที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และโรงเรียนทุกระดับชั้นจำนวนมาก โครงการฯ จึงเลือกขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่อง โดยมุ่งเน้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมระดับกลางและโรงเรียนขยายโอกาส 123 แห่ง และสถาบันอาชีวศึกษา 15 แห่งในพื้นที่โมเดลยกระดับการศึกษาสะเต็มแบบครบวงจร มีจุดเด่นด้านการนำองค์ความรู้สะเต็มมาเติมฐานต่อยอดให้ครูเกิดการพัฒนาทักษะการสอนรูปแบบใหม่ ด้วยกระบวนการกระตุ้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Inquiry based learning หรือ “การเรียนรู้แบบสืบเสาะ” และ Problem based learning หรือ “การจัดการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน” นอกจากนี้ ยังมุ่งฝึกอบรมบุคคลากรทางการศึกษาให้สามารถพัฒนากิจกรรมแบบ Hands-on หรือกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา “กระบวนการคิด วิเคราะห์ ทำงานเป็นทีม เพื่อออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม” มากกว่า “การป้อนความรู้พื้นฐาน” แบบเดิมซึ่งไม่เพียงพอต่อการรับมือยุค 4.0 ที่ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ที่มากยิ่งขึ้น
“ปัจจุบัน โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมาถือว่ามีความสำเร็จรุดหน้าต่อเนื่องในทุกพื้นที่สำคัญของประเทศ โดยมีการอบรมพัฒนาศักยภาพให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาไปแล้วกว่า 5,000 คน และถ่ายทอดทักษะความรู้และสร้างแรงบันดาลใจการศึกษาด้านสะเต็ม แก่นักเรียนสายสามัญและอาชีวศึกษาแล้วกว่า 700,000 คน”

About The Author

Related posts