วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

ศธจ.ขอนแก่น ไอเดียบรรเจิด!สร้างค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย

ศธจ.ขอนแก่น ไอเดียบรรเจิด!สร้างค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ศธจ.ขอนแก่น ไอเดียบรรเจิด!สร้างค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  จัดโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพื่อ ให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการดูแลบุตรหลานที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความปกครองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา พ่อแม่/ผู้ปกครอง สร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 16 มิถุนายน  ที่ผ่านมา ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานตามโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา ผู้ปกครองได้เรียนรู้ สนุกสนานและทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง อบอุ่น และเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดี ตระหนักและเห็นความสำคัญของความรักชาติ ความเป็นไทย มีความเป็นพลเมือง และนำมาซึ่งความสามัคคีปรองดองและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกล่าวรายงานโดย นายสุวัฒน์ชัย  แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วัตถุประสงค์ การจัดโครงการฯ นี้ เพื่อให้ครอบครัวได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการดูแลบุตรหลานที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความปกครองได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่/ผู้ปกครอง ได้สร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีเจตคติที่ดี ตระหนักและเห็นความสำคัญของการประพฤติตนอย่างเหมาะสมกับสภาพและวัย มีความรัก ความสามัคคีในครอบครัว อันจะนำมาซึ่งความสมานฉันท์ในสังคม

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads