วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

“TEAMG” รุกโรดโชว์หุ้นไอพีโอที่ ขอนแก่น

“TEAMG” รุกโรดโชว์หุ้นไอพีโอที่ ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“TEAMG” รุกโรดโชว์หุ้นไอพีโอที่ ขอนแก่น

ขอนแก่น-“TEAMG” รุกโรดโชว์ เสนอขายหุ้น IPO 180 ล้านหุ้น ให้ชาวขอนแก่นและ จ.ใกล้เคียง หวังระดมทุนใช้เงินลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ และโดรน คาดเปิดขายต้นเดือนหน้า

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG นำทีมผู้บริหารบริษัท นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น TEAMG แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 180 ล้านหุ้นโดยมี ดร.ประเสริฐ  ภัทรมัย ประธานกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด คุณปรญิญา   วงศเพชรขาว  ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด    ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายชวลิต  จัทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ นายสมภพ  กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและนักลงทุนที่สนใจเข้ารับฟังจำนวนมาก

การนำเสนอข้อมูลของ TEAMG ในครั้งนี้จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 180 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.47% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีมูลค่าที่ตราไว้ หรือพาร์ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น ปัจจุบัน TEAMG มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 340 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น มีทุนเรียกชำระแล้ว 250.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อากาศยานไร้คนขับ และเทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคาดว่าต้นเดือนกรกฎาคม 61 นี้จะสามารถเปิดขายให้กับประชาชนได้

ดร.ประเสริฐ  ภัทรมัย

ดร.ประเสริฐ  ภัทรมัย ประธานกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ หรือ Integrated Consulting Services และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โดยสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว หรือ One-stop Service ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว

สามารถแบ่งประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน หรือ Study & Design 2.ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง หรือ Project Management & Construction Supervision หรือ PMSC และ 3.ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง หรือ Related business โดยมีกลุ่มลูกค้าแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าส่วนงานภาครัฐ ลูกค้าส่วนงานภาคเอกชน ลูกค้าส่วนงานต่างประเทศ และลูกค้าส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยในส่วนงานลูกค้าต่างประเทศนั้น บริษัทฯ มีการให้บริการที่ปรึกษาให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สปป.ลาว และเมียนม่า

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads