วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

อำเภอบ้านฝาง จัดงานรวมพลังสตรี รวมน้ำใจ ก้าวสู่ยุคใหม่

อำเภอบ้านฝาง จัดงานรวมพลังสตรี รวมน้ำใจ ก้าวสู่ยุคใหม่
Header Ads
Header Ads
Header Ads

อำเภอบ้านฝาง จัดงานรวมพลังสตรี รวมน้ำใจ ก้าวสู่ยุคใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น .วันที่ 1 สิงหาคม ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ” รวมพลังสตรี รวมน้ำใจ ก้าวสู่ยุคใหม่ เทิดไทองค์ราชินี” โดยมีพ.ต.อ.โผนชัย  ครองยุทธ ผกก.ส ภ.บ้านฝาง ดร.สมศักดิ์  คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น นายธณัช  เครือมา ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอำเภอบ้านฝาง นางปรียานุช  ศรีภักดี ประธานองค์กรสตรีอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านอสม และผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 600 คนร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ

นายณัฐวุฒิ   ถุนนอก

นายณัฐวุฒิ   ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวว่า จากการกล่าวรายงานของผู้นำองค์กรสตรีอำเภอบ้านฝางวันสตรีไทยถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงออกมาทำกิจกรรมร่วมกันจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้นมีความสามารถทัดเทียมผู้ชายเป็นที่ยอมรับจากสังคมจะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนมีสตรีเข้าไปเป็นผู้นำมากขึ้นรวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติสตรีไทยในยุคปัจจุบัน จึงต้องเป็น สตรีที่มีความรู้ ความสามารถครบถ้วนทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารการจัดการการเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นภรรยาที่ดีของสามีและเป็นแม่ศรีเรือนที่ดีพร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัยกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

นายณัฐวุฒิ กล่าวด้วยว่า ดังนั้นตนขออัญเชิญ พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานเนื่องในวันสตรีไทย ว่าสตรีไทย มีความสําคัญมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น 4 ประการคือ ประการแรกพึงทำหน้าที่ของ”แม่”ให้สมบูรณ์ โดยทำให้ครอบครัวบังเกิดความรักและความอบอุ่นมีความเข้าใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกันแม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูกเมื่อลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยเมตตาและสอนให้รู้จักการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ประการที่ 2 พึงทำหน้าที่ของ”แม่บ้าน”ให้ดี โดยทําให้บ้านมีความน่าอยู่เป็นที่พักพิงอันอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัวรวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร ประการที่ 3 พึง”รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย”ผู้มีความนุ่มนวลอ่อนโยนสุภาพและยิ้มแย้มแจ่มใสรวมทั้งธํารงรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีตให้เป็นที่ชื่นชมของนานาชาติต่อไปและประการที่ 4 ถึงฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นขยันและอดทนมีความประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยและรักษาความสามัคคีในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง ดังนั้นตนเองขอขอบคุณผู้นำสตรีอำเภอบุ่งบ้านฝาง ทุกท่านและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฝาง ที่ได้สละเวลาร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมทั้งน้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปใช้ในการดำเนินชีวิต

นางปรียานุช  ศรีภักดี

ด้านนางปรียานุช  ศรีภักดี ประธานองค์กรสตรีอำเภอบ้านฝาง กล่าวว่า วันสตรีไทยซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี 2546 จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระวิริยะอุตสาหะตำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยได้มีความผาสุกและได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมเป็น”วันสตรีไทย”ของทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสังคมและให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว

นางปิยนุช กล่าวอีกว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบ้านฝางและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฝางได้จัดทำโครงการ”รวมพลังสตรีรวมน้ำใจก้าวสู่ยุคใหม่เทิดไท้องค์ราชินี”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีอำเภอบ้านฝาง ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้นำสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆในการรองรับเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลและส่งเสริมให้ผู้นำสตรีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายสมาชิกองค์กรสตรีด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพสตรีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตจากภูมิปัญญามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ที่ เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัวชุมชน ต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads