วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

มข. จับมือ อักษร เนกซ์ ติวเข้ม จัดการเรียนรู้ เชิงคำนวณ เสริมพลังการศึกษา พัฒนาครู 

มข. จับมือ อักษร เนกซ์ ติวเข้ม จัดการเรียนรู้ เชิงคำนวณ เสริมพลังการศึกษา พัฒนาครู 
Header Ads
Header Ads

มข. จับมือ อักษร เนกซ์ ติวเข้ม จัดการเรียนรู้ เชิงคำนวณ เสริมพลังการศึกษา พัฒนาครู 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 ส.ค. ที่ชั้น 4 ณ ห้อง i-Class คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ณัฐพัชญ์  อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสร้างสรรค์โครงงาน ระดับมัธยมศึกษา จัดโดย นางณัฐสิยา  อัศวเหม ผอ.การฝ่ายการตลาดบริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่ม บมจ.อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำด้านการบูรณาการกระบวนการการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา “CODING & ROBOTIC” ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยไปสู่การศึกษา 4.0 โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 รศ.ธีระวัฒน์ ประกอบผล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้จัดโครงการฯ คณาจารย์และครูผู้สอน ร่วมอบรม

ผศ.ณัฐพัชญ์  อนันต์ธีระกุล

         ผศ.ณัฐพัชญ์  อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า “โครงการอบรมเชิงปฏิบัตินี้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาที่สำคัญประการหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น คือการพัฒนาผู้ประกอบวิขาชีพครูและคณาจารย์ให้ได้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเพื่อให้สามารถปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความมั่นคงทางสังคมดั่งวิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

และสอดรับกับพันธกิจหนึ่งที่สำคัญตามวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษา มีคุณภาพคู่คุณธรรม และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 คือการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน นำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนและนิเทศการศึกษา และเป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม เป็นการเตรียมความพร้อมและวางรากฐานรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0” ดร.ภูมิพัทธ เองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประธานการอบรม แสดงวิสัยทัศน์

“การดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ต้องมีการร่วมมือกันในรูปแบบการสร้างเครือข่ายในทุกๆภาคส่วน เพื่อขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาได้ครอบคลุมไปในทุกภูมิภาค ความร่วมมือดังกล่าวนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป” ผศ.ณัฐพัชญ์  กล่าว

    ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่

ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ BBC micro:bit ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสร้างสรรค์โครงงาน ระดับมัธยมศึกษา” จัดขึ้นเพื่อปูพื้นฐานด้านความคิด พัฒนาทักษะและกระบวนการทางความคิด เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ครูผู้สอนสามารถนำไปต่อยอดการจัดการเรียนการสอนได้จริง สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ  ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ในประชาคมโลก

     รศ.ธีระวัฒน์ ประกอบผล 

รศ.ธีระวัฒน์ ประกอบผล  อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้จัดโครงการฯ กล่าวเสริมว่า การเขียนโปรแกรมเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา  (critical thinking and problem solving) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำให้ผู้เรียนมีการคิดแบบมีเหตุผล เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การสร้างงานที่ดี  และดำรงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน ทั้งเกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืนในอนาคต ปัจจุบันเรามีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีหรือสื่อดิจิทัลต่างๆ อยู่เสมอ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ของเล่น youtube  facebook   สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือต้องรู้และทำความเข้าใจว่าจะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างไร  เมื่อนักเรียนได้ฝึกเขียนโปรแกรมจะทำให้เกิดทักษะการใช้ตรรกะ หรือการคิดแบบมีเหตุผลทำให้เข้าใจถึงเบื้องหลังการทำงานของโปรแกรม  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอื่น หรือสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานในอนาคต และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง

นางณัฐสิยา  อัศวเหม

ด้าน นางณัฐสิยา  อัศวเหม ผอ.ฝ่ายการตลาด บ.อักษร เนกซ์ จ.ก. กล่าวว่า “การจัดรหัสมองเด็ก หรือ ( CODE TO LEARN) เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ การเรียนรู้ได้คือต้องมีพื้นฐานที่เหมาะสมทั้งในด้านการอ่านออก เขียนได้ และคิดคำนวณเป็น (Literacy) และในด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คือสามารถคิดวิเคราะห์ คิดแยกแยะ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นตรรกะ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ได้ นี่คือกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญของเด็ก นางณัฐสิยา อัศวเหม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด กล่าว “ทั้งนี้ผลลัพท์ปลายทางของเด็กคือ เด็กสามารถคิดเองได้ ทำเองเป็น สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้”

 นางณัฐสิยา  กล่าวอีกว่า อักษร เนกซ์ เชื่อว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นวิธีการที่เราสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าได้ คือการเข้ามาเป็นผู้ช่วยครูและผู้ปกครองให้สามารถพัฒนาทักษะต่างๆที่เป็นที่ต้องการสำหรับเด็กไทยในอนาคต เพื่อเด็กไทยประสบความสำเร็จพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สามารถแข่งขัน และอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ โดยการพัฒนาสื่อเพื่อการพัฒนาพื้นฐานของเด็กในการเรียนรู้ ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ทั้งในทักษะความรู้เชิงวิชาการ เรียนรู้ในเรื่องของการมีอาชีพ คือ เรียนรู้ทักษะชีวิต”นางณัฐสิยา กล่าว

โดยเกี่ยวกับ อักษร เนกซ์ นั้น บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด (AKSORN NEX CO., LTD.) เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตสื่อ และให้บริการทางการศึกษาเพื่อจัดรหัสสมองเด็ก หรือ (CODE TO LEARN) ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือบมจ. อักษร เอ็ดดูเคชั่น บริษัทที่ทุ่มเทในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีรากฐานที่แข็งแกร่งโดยดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นเนื้อหาสาระในการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเติบโตไปกับความรู้ที่ทันสมัย เพื่อต่อยอดการศึกษา เพิ่มพูนทักษะที่ดี และบูรณาการความรู้ นำไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดรับกับแผนการศึกษาของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมอบรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรทางการศึกษามากกว่า 70,000 รายทั่วประเทศ เน้นการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาผ่านนวัตกรรม เพื่อการศึกษาที่ครบวงจรมีเอกลักษณ์ และมีผลสัมฤทธิ์สูงสุดซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ต่อไปในอนาคต มากกว่า 83 ปี

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads