วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

ขอนแก่น จัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ

ขอนแก่น จัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ขอนแก่น จัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ

และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561″ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ก.ย.ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ รร.อนุบาลขอนแก่น ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”โดยมีดร.ศิริกุล นามศิริ ดร.ประภาพร สำเรียงจิตต์ดร.ภัทรนันฐ์  ไหลงาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น ดร.อภิชาติ นาเลาห์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่นเขต 1ร่วมงานกว่า 5,000 คน

ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่

ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่าการจัดงาน”มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน” หรือชื่อเดิมคืองานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กันยายนพ. ศ. 2561 เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดงานนี้สืบเนื่องกันมา จนถึงครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 68 และครบรอบ 106 ปีนับตั้งแต่มีการจัดงานในครั้งแรกเมื่อปี 2455 เป็นต้นมา

     ดร.ภูมิภัทร กล่าวอีกว่าโดยในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงานมาสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปกรรม ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพพร้อมยังจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถ ที่เป็นเลิศวิชาการวิชาชีพสุนทรียภาพด้านดนตรีนาฏศิลป์กีฬาศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     ดร.ภูมิภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อคัดเลือกนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติในระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ผู้เข้าร่วมงานคาดว่ามีครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5,000 คน

   ดร.อภิชาติ นาเลาห์

       ด้าน ดร.อภิชาติ นาเลาห์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงปราดเปรื่องในด้านวิชาการทุกสาขาทรงสนพระทัย และสนับสนุนการศึกษาของชาติมาโดยตลอดการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศในครั้งนี้ถือว่าหัวใจสำคัญของการนำเสนอผลงานชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆในด้านดนตรีกีฬาศิลปะและทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนครูและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดกรอง จากทุกกลุ่มสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 1 เพื่อให้ผู้ร่วม งานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนักเรียนครูและผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนครู และผู้เกี่ยวข้องจะได้เรียนรู้จากผลงานที่หลากหลายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและบริบทของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี

       ดร.อภิชาติ กล่าวด้วยว่า ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.61 วันนี้ นับว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตในการรับราชการ เพราะตนเองรับราชการมาตั้งอายุ 19 ปีตั้งแต่ปี 2521 อายุราชการ 40 ปี รู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก  กับการใช้ชีวิตราชการจนวันสุดท้าย และลงเวลาในการปฏิบัติงานเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งรู้สึกเป็นเกียรติ ในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น มาถึง 7 ปี กับรางวัลและผลงานที่มีความภาคภูมิใจที่สุดคือ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน รับโล่เกียรติบัตร จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    สำหรับผลงานที่สร้างชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งของนักเรียน ก็คือการสอบได้คะแนน ONET เต็ม100 % อย่างต่อเนื่องมา 6 ปี ที่สำคัญเหนืออื่นใดคือ การสร้างผู้นำในองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพ ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดังสโลแกนว่า “รร.อนุบาลขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 เป็น 1 ก้าวสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”เพราะฉะนั้นเด็ก รร.อนุบาลขอนแก่น ต้องยิ้มสวย หน้าใส ต้องกล้าแสดงออก ไม่กลัวเวที มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม และพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาการศึกษาต่อไป

ด.ญ.พาขวัญ พงษ์เสนา

    ด.ญ.พาขวัญ พงษ์เสนา นักเรียน ชั้นป. 5 รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวว่าประโยชน์ของงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ผลที่ได้จะเป็นการรักษาวัฒนธรรมของภาคอีสานไว้ให้มั่นคงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และในวันนี้ตนเองได้มาเป็นพิธีกร ทำให้ได้ประโยชน์จากการนี้ เพราะสามารถใช้อักขระไทย เพื่อนำไปใช้เป็นประสบการณ์ในอนาคต ทำให้ไม่ตื่นเต้น ประหม่าและตกใจ

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads