วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

“สพม. 25 “ขอนแก่น ต่อยอด!คัดเลือกผลงานโรงเรียน สู่เวทีเศรษฐกิจระดับประเทศ

“สพม. 25 “ขอนแก่น ต่อยอด!คัดเลือกผลงานโรงเรียน สู่เวทีเศรษฐกิจระดับประเทศ
Header Ads
Header Ads

“สพม. 25 “ขอนแก่น ต่อยอด!คัดเลือกผลงานโรงเรียน สู่เวทีเศรษฐกิจระดับประเทศ


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 ตุลาคม ที่หอประชุมสิริสำอาง รร.กัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ. สพม. 25 เป็นประธานเปิดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน โรงเรียนที่ได้รับรางวัล QBECQA ปี 2559 -2560 (รุ่นที่ 2)การคัดเลือกผลงานของโรงเรียนและเวทีศักยภาพนักเรียน(IS) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดขอนแก่นโดยมี ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาขอนแก่น ดร.วีระเดช ซาตา ผอ.รร.แก่นนครวิทยาลัย นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผอ.รร.กัลยาณวัตร นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผอ.รร.ขามแก่นนคร นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผอ.รร.นครขอนแก่น นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผอ.รร.ศรีกระนวนวิทยาคม ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากรครูและนักเรียนร่วมการแสดงผลงานกว่า 1,000 คน

ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ. สพม. 25 กล่าวว่า โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นมาตรฐานสากลซึ่งดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนในโครงการฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งในปี 2559 ถึง 2560 ที่ผ่านมามีโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 และ 2 ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพศึกษา QBECQA จำนวน 17 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 14 โรง ระดับประถมศึกษาจำนวน 3 โรง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้มาร่วมจัดนิทรรษการและผลงานศักยภาพผู้เรียนในครั้งนี้ อีกทั้งมีโรงเรียนที่เป็น i ntensive school รุ่นที่ 1 คือโรงเรียนกัลยาณวัตรได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้อีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้แสดงผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการและการปรับหลักสูตรตามแนวดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลอีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายร่วมกันเพื่อให้มีการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลให้เกิดความยั่งยืน นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจระดับประเทศต่อไป

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร
      ด้านดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติปีการศึกษา 2561 บูรณาการกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกำหนดจัดเป็น 4 ภูมิภาค และแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนจัดเทศกาลและนำเสนอผลงานระดับชาติในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้กำหนดจัดงานวันนี้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. คัดเลือกผลงานของโรงเรียนและเวทีศักยภาพนักเรียน(IS)โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นตัวแทนไปจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานระดับชาติ 2. เปิดโอกาสให้โรงเรียนมาตรฐานสากลได้แสดงผลงานของโรงเรียนและผลงานผู้เรียนและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน


ดร.ยุทธศาสตร์ กล่าวอีกว่าในการคัดเลือกผลงานและเวทีศักยภาพนักเรียนในครั้งนี้ มีโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเข้าร่วมจำนวน 18 โรง ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษา 15 โรงและโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 3 โรง ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากลและผลงานศักยภาพผู้เรียนจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย 1.นายลิขิต เพชรผล 2. น.ส.ลัสดา กองคำ3. นางศุภวรรณ แก้วคำแสน และ 4. นายชัชวาลย์ สงวนศักดิ์ โดยการคัดเลือกผลงานและเวทีศักยภาพนักเรียนไอเอส โรงเรียนมาตรฐานสากลครั้งนี้ ได้รับความสะดวกในการประสานงานจากนางสุกัญญา อนันตภัณฑ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษาสพม 25 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads