วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

คณะบริหาร ฯมข.จับมือสยามแม็คโคร ฝึกจริงบริหารจัดการร้านค้า

คณะบริหาร ฯมข.จับมือสยามแม็คโคร ฝึกจริงบริหารจัดการร้านค้า
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 

คณะบริหาร ฯมข.จับมือสยามแม็คโคร ฝึกจริงบริหารจัดการร้านค้า

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานจริงในด้านการบริหารจัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร KKBS 02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยมีรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.นางอารีย์ วงศ์รัศมี ผอ.(อาวุโส) Credit Sales & Deliver และฝ่ายพัฒนาร้านค้าปลีก บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม และ ผศ.อารีย์ นัยพินิจ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้มาเป็นพยานในการลงนามในครั้งนี้
       รศ.เพียรศักดิ์ กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างองค์กรธุรกิจระดับโลก อย่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานจริงในด้านการบริหารจัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบ ตลอดจนนำเทคโนโลยีด้านปฏิบัติการต่าง ๆ มาใช้สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงาน


   

    รศ.เพียรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า การที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือกันพัฒนานักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะส่งผลให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

      ด้านรศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่าการที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. และ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของคณะ โดยมอบหมายให้คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการจัดการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการค้าปลีก มาระยะหนึ่ง
      รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวอีกว่าตอนนี้ คณะฯและบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้เห็นชอบร่วมกันทำข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้1. บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เรื่องการบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้กับนักศึกษา โดยจัดการบรรยายพร้อมเตรียมเอกสารและสื่อความรู้ต่างๆ 2. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ให้การสนับสนุน โดยให้นักศึกษาของคณะได้เข้าร่วมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ภายใต้โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย 3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกันทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนรอบนอก นอกจากนี้ยังจะสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ด้านวิชาการร่วมกันในอนาคต .

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads