วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

“ซับสะเลเต”ชุมชนมอญโบราณ2000ปี

“ซับสะเลเต”ชุมชนมอญโบราณ2000ปี
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ซับสะเลเต”ชุมชนมอญโบราณ 2,000ปี

“ชุมชนซับสะเลเต”หมู่บ้าน “อุทยานป่าหินงาม” เบิ่งวัฒนธรรม”ญัฮกุร” ชุมชนมอญโบราณแห่งแรกของ อ.เทพสถิตย์

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนซับสะเลเต บ้านหนองใหญ่ หมู่ 9 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นายอุบล ยอพันธ์ ประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนotop นวัตวิถีซับสะเลเต บ้านหนองใหญ่ ให้การต้อนรับ บริษัททัวร์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น ที่เข้าร่วมกิจกรรม ฯ

จากการที่กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP village) ซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิต จัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP

เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP Village) มีพื้นที่เป้าหมายคือ เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนซับสะเลเต บ้านหนองใหญ่ หมู่ 9 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว พร้อมแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน และนำผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่นจัดแสดง จำหน่ายแก่ผู้สนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

นายอุบล ยอพันธ์
นายอุบล ยอพันธ์ ประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนotop นวัตวิถี บ้านหนองใหญ่ ซับสะเลเต กล่าวว่าด้วยรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็ง ส่งผลประชาชนในชุมชนมีความรักสามัคคีกลมเกลียว จึงเกิดการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวฯ รวม  8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน

โดยให้จัดอยู่บนพื้นฐานของอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น คงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของคนในชุมชน และทรัพยากรที่สวยงาม สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน เพื่อสร้างเป็นรายได้แก่ประชาชนท้องถิ่นนั้นๆ

โดยทางเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนซับสะเลเต ได้รางวัลชนะเลิศ 1 ใน 3 ของ จ.ชัยภูมิ รับเงินรางวัล200,000 บาท จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่จัดประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ผนึกพลังร่วมบูรณาการสู่ความยั่งยืน มั่นใจช่วยลดความเหลื่อมล้ำสังคม กระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วถึง เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง ครั้งที่ 1


นายอุบล กล่าวว่า คำขวัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชนซับสะเลเต มีอยู่ว่า”โอโซนร่องลมตะวันตก แหล่งผลไม้เลิศรสแดนอีสาน หอมดอกสเลเต โบราณ ผสมผสานวัฒนธรรมญัฮกุร”

หมู่บ้านหนองใหญ่เป็นชนเผ่าญัฮกุร (Nyah-Kur)“ญัฮกุร” อ่านว่า (ยัก-กุน, ยัก-กุ้ร) แปลว่า “คนภูเขา” คนไทยในเมืองเรียกชนกลุ่มนี้ว่า “ชาวบน”คนภูเขากลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาหรือเนินเตี้ยๆ แถบบริเวณด้านในของริมที่ราบสูงโคราช จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ เป็นกลุ่มที่สืบเชื้อสายมอญโบราณสมัยทวารวดีมากว่า 2,000 ปี

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads