วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

นร. ทั่วภาคอีสาน แห่!ร่วมงานเปิดบ้าน “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.”

นร. ทั่วภาคอีสาน แห่!ร่วมงานเปิดบ้าน “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

นร. ทั่วภาคอีสาน แห่!ร่วมงานเปิดบ้าน “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.”


คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. จัดกิจกรรมเปิดบ้าน KKBS OPEN HOUSE 2018 (เคเคบีเอส โอเพ่น เฮ้าส์ 2018) ปลูกฝันสร้างแรงบันดาลใจ สู่รั้ว มข. ปี 2ภายใต้หัวข้อ “CATCH YOUR DREAM MANAGE YOUR WAY” กิจกรรมที่เปิดโอกาสว่าที่นักศึกษา ได้มาสัมผัสกับการเรียนการสอนวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ ก่อนเลือกเรียนให้ตรงกับความต้องการ

     เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ลานชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.เป็นประธานเปิดงาน KKBS Open House 2018 ปลูกฝันสร้างแรงบันดาลใจ สู่รั้ว มข. ปี 2 การแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ และกิจกรรมมากมาย โดยมีดร.ทองรวีศิลาน้อย รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ฯ ผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์ พร้อมทั้งนิสิต นักศึกษา และนักเรียน ร่วมงาน กว่า 1,800 คน

        รศ.ดร.เพ็ญศรี   เจริญวานิช
รศ.ดร.เพ็ญศรี   เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูบ้านครั้งสำคัญ รวมทั้งเป็นโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน การทำกิจกรรมในแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งช่วยให้ผู้ที่สนใจตัดสินใจเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบันความรู้ และเป็นองค์กรที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจัดการศึกษาที่หลากหลายสาขาเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวอีกว่าซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะมีสาขาต่างๆ ให้เลือกและตามความถนัด โดยมีโครงสร้างหลักสูตรที่พัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเป้าหมาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาโดยในระดับปริญญาตรี มีทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งทั้งล้วนเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถประยุกต์ทักษะความสามารถในการทำงานได้ในทุกๆ สาขาอาชีพ เปิดโอกาสในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยทักษะความรู้ความสามารถที่มีความหลากหลายเป็นที่ต้องการของนายจ้างในปัจจุบัน


รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ที่ผู้สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและบัญชี ยังได้สั่งสมความรู้และทักษะในการที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวในภายภาคหน้าอีกด้วย นอกจากนี้ คณะฯ มีหลักสูตรที่เป็นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดอย่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ที่เน้นความชำนาญเฉพาะด้านตามสาขาวิชา ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้สนใจ รวมถึง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักบัญชีผู้กำลังทำงานได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป ส่วนหลักสูตรปริญญาเอกมีทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวไมซ์ และบริการ ซึ่งในเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาเอกทั้งหมดเปิดสำหรับผู้ที่ต้องการสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นอาจารย์ หรือนักวิชาการโดยเฉพาะ


ด้าน ดร.ทองรวีศิลาน้อย รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กล่าวว่า สำหรับการเปิดบ้านคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในนี้ได้รับกระแสการตอบรับจากนักเรียนทั่วภาคอีสานลงทะเบียนเข้ามาร่วมงานกว่า 1,800 คน เพื่อมาสัมผัสความพิเศษของแต่ละหลักสูตรของคณะฯ พร้อมทำกิจกรรมใกล้ชิดกับรุ่นพี่นักศึกษา ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียนและนักศึกษาที่กำลังค้นหาตัวเอง ได้ตัดสินใจเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต


ดร.ทองรวี กล่าวด้วยว่าสำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนเข้มข้นทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติตามสาขาวิชาที่ตนได้เข้ามาศึกษา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก แหล่งข้อมูลออนไลน์ และกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสเข้าถึงองค์กรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะทางวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนอีกด้วยโดยในแต่ละปีเรารับนักศึกษาใหม่สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประมาณ 700 คน จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความใฝ่ฝันในวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี


     “สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อสามารถเข้ามาสมัครเรียนกับเราได้ ทางทีมคณาจารย์พร้อมที่จะให้ความรู้และประสบการณ์อย่างมืออาชีพ เราอยากจะเห็นอนาคตของประเทศไทยก้าวไปอย่างสดใส หากมีความฝันเรามาร่วมกันสร้างฝันและก้าวไปด้วยกันสามารถติดตามข่าวสาร TCAS 62 ได้ที่ งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น facebook.com/KKUAdmissionsOfficial Email: admissions@kku.ac.th โทร. 09-5671-6259, 09-5669-4704, 0-4320-2660 หรือ ภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 480 ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th หรือ ภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 09-0924-6323, 0-4320-2401 ต่อ 48022, 48010”รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรกล่าวทิ้งท้าย

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads