วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

เยาวชนภาคอีสานแห่!ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง”ขอนแก่น คอนเทสต์” ต้านภัยยาเสพติด

เยาวชนภาคอีสานแห่!ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง”ขอนแก่น คอนเทสต์” ต้านภัยยาเสพติด
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เยาวชนภาคอีสานแห่!ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง”ขอนแก่น คอนเทสต์” ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 30 พ.ย.ที่เวทีกลางงานไหม สนามหน้าศาลากลาง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายปานทอง. สระคูพันธ์. รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งขอนแก่นคอนเทสต์ ต้านภัยยาเสพติด ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 ปีที่ 2โดยมีนายภูมิพัทร เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งขอนแก่น คอนเทสต์ ต้านภัยยาเสพติด จากจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ 4 จังหวัดคือจ.กาฬสินธ,ุ์จ.ขอนแก่น,จ.มหาสารคามและจ.ร้อยเอ็ด ทุกวงร่วมงาน

นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง”ขอนแก่นคอนเทสต์ ต้านภัยยาเสพติด” ในปีนี้ เป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนผู้มาเที่ยว เที่ยวชมงานเทศกาลไหมอย่างมากมาย ในการจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ขอนแก่นคอนเทสต์ ต้านภัยยาเสพติด ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีและการร้องเพลง ตลอดจนการแสดงออกถึงความรักความสามัคคี การอยู่ร่วมกันของกลุ่มเยาวชนที่แสดงออกในด้านดนตรี เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข แก้ปัญหาสังคมให้ลดน้อยลง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะด้านดนตรีลูกทุ่ง ให้อยู่สืบไปและเยาวชนที่เข้าร่วมประกวดวงดนตรีในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาชนทั่วไป และจะเป็นผู้ใหญ่ ที่ดีของชาติในอนาคต

ด้านนายภูมิพัทร เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า ประเพณีประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 รวม 12 วัน 12 คืน ณบริเวณสนามศาลากลาง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวจังหวัดขอนแก่น ที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2522 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดขอนแก่น

โดยในปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้กำหนดให้มีการจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งของเด็กและเยาวชน ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัด คือจังหวัดกาฬสินธุ์,จังหวัดขอนแก่น,จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ชื่อการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งว่าขอนแก่นคอนเทสต์ ต้านภัยยาเสพติด โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการดังกล่าว มีวงดนตรีสมัครเข้าประกวดจำนวนทั้ง 12 วง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กับคณะวงดนตรีลูกทุ่ง ที่เข้าประกวด

จังหวัดขอนแก่นจึงได้ดำเนินการขอพระราชทานโล่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่วงดนตรีที่ชนะเลิศและมอบเงินรางวัล 80,000 บาทแก่วงที่ชนะเลิศที่ 1ในการประกวดในครั้งนี้.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads