วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

เปิดบ้าน“สีแสด รร.แก่นนคร”โชว์สุดยอดผลงานนักเรียน-ครูในรอบปี

เปิดบ้าน“สีแสด รร.แก่นนคร”โชว์สุดยอดผลงานนักเรียน-ครูในรอบปี
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เปิดบ้าน“สีแสด รร.แก่นนคร”โชว์สุดยอดผลงานนักเรียน-ครูในรอบปี

แก่นนครวิทยาลัย เปิดนิทรรศการ KNW Open House “Play and Learn, Plearn to Know 2019” นำเสนอผลงานวิชาการครู และนักเรียน คับคั่ง มุ่งกระตุ้นผู้เรียนตระหนักรู้ถึงสมรรถนะตนเองในการทำงานของโลกศตวรรษที่ 21

วันนี้ (8ก.พ.62) ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ KNW Open House “Play and Learn, Plearn to Know 2019” ซึ่งนำเสนอผลงานทางวิชาการของครู นักเรียน การแสดงนิทรรศการผลงานต่างๆจำนวนมาก พร้อมทั้งจัดการประกวดร้องเพลง แข่งขันทักษะวิชาการ แข่งขันการเต้น ฯลฯ โดยมี ดร.วีระเดช   ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมผู้ปกครองฯ คณะกรรมการสถานศึกษา รร.แก่นนครฯหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณะครู นักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจ.ขอนแก่นกว่า 50 โรงเรียน ร่วมงานนิทรรศการดังกล่าวประมาณกว่า 5,000 คน

       ดร.สมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดนิทรรศการ KNW Open House “Play and Learn, Plearn to Know 2019” ของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นนิทรรศการรูปแบบใหม่ที่มีชีวิต เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ความรู้ที่ทันสมัยแก่ผู้เรียน ให้ตระหนักรู้ถึงโลกในศตวรรษที่ 21 การเข้ามาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : A.I.) หรือเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ (ROBOT) ที่จะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ในอนาคต

รวมถึงทำงานเป็นทีม คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ ความเป็นเอกภาพ มีเครือข่ายที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทักษะการเข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทักษะโครงงาน การประกวด 1 ห้องเรียน 1 โครงการ (One Classroom One Project : OCOP) ผู้เรียนมีทักษะเบื้องต้นทางการวิจัย การผลิตผลงาน ชิ้นงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงานอย่างแท้จริง

ด้านดร.วีระเดช  ผอ.รร.แก่นนครวิทยาลัย กล่าวว่าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็นโรงเรียนยอดนิยม ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ขนาดใหญ่พิเศษ มีครู 245 คน นักเรียน 4,119 คน ได้จัดแสดงนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน “KNW Open House “Play and Learn, Plearn to Know 2019” นำเสนอผลงานทางวิชาการของครู นักเรียน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะเพื่อนครู

กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการโรงเรียนรางวัล OBECQA นิทรรศการของ 4 กลุ่มงาน การประกวด 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน (One Classroom One Project : OCOP) นิทรรศการ KNW School Best Practices กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ การบริจาคโลหิต การประกวดดนตรี ประกวดแข่งขันการเต้น ประกวดขับร้องเพลง การแข่งขันทักษะวิชาการ และกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ในการเพิ่มสมรรถนะของตนเองเพื่อการทำงานในอนาคต เป็นที่ต้องการของโลกในศตวรรษที่ 21.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads