วันพฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2020

มข.รุก!เปิดต้นแบบชั้นเรียนระดับชาติ พัฒนาครูคณิต ป.3 และม.4 อย่างมืออาชีพ

มข.รุก!เปิดต้นแบบชั้นเรียนระดับชาติ พัฒนาครูคณิต ป.3 และม.4 อย่างมืออาชีพ
Header Ads
Header Ads

มข.รุก!เปิดต้นแบบชั้นเรียนระดับชาติ พัฒนาครูคณิต ป.3 และม.4 อย่างมืออาชีพ


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 มี.ค. ที่ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ(Open Class) ครั้งที่ 13

โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข.พร้อมด้วยรศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.Prof.Shizumi SHIMIZU นางสุญาดา สุนทรศารทูล ผอ.กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ สภาการศึกษาฯ ผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิยาลัยเครือข่าย รก.แทนรองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งสิ้น 1,135 คนร่วมงาน กิจกรรมในครั้งนี้

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
รศ.ดร.ไมตรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข.กล่าวว่า โครงการพัฒนา การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการสังคม เริ่มดำเนินโครงการในปี 2556 เป็นการขยายผลจากโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน( Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ที่ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี


รศ.ดร.ไมตรี กล่าวอีกว่าโครงการดังกล่าวได้พัฒนาบุคลากรทั้งในโครงการและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายทั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือภาคกลาง และภาคใต้ โดยหน่วยงานหลักที่ดูแลโครงการ คือสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ และศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์และการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษา

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ด้านรศ.ดร.กิตติชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า กิจกรรมโครงการพัฒนาคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ตระหนักถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของคณะศึกษาศาสตร์ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาครูวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน ของมหาลัยขอนแก่น ด้วยการเป็นหน่วยงานหลักเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ตอบสนองต่อความต้องการของชาตินับเป็นการทำงานร่วมกันในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาชั้นเรียนทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคอื่นๆ อีกทั้งยังได้สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพจนพัฒนาเป็นแนวทางที่เป็นที่พึ่งให้กับครูและระบบการเรียนของประเทศไทยในอนาคต


สำหรับกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 13ประจำปีการศึกษา 2561เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการ ฯสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพครู และเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา และวิธีการแบบเปิด ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยายพิเศษโดย มร.ชิสุมิ ชิมิสึ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคเคียว ประธานสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น และอดีตนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษาประเทศญี่ปุ่น และการบรรยายพิเศษจากนายไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข.ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดของประเทศไทย

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนการสาธิตการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากต่างประเทศ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3, และ ม.4รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาศิลปศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตลอดจนการแสดงนิทรรศการต่างๆของโรงเรียนในโครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียนศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา ,สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาและสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์.

 

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads