วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

สุขถ้วนหน้า! ปชช.โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น รับมอบโฉนดที่ดิน

สุขถ้วนหน้า! ปชช.โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น รับมอบโฉนดที่ดิน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สุขถ้วนหน้า! ปชช.โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น รับมอบโฉนดที่ดิน


   เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น นายชาติชาย ขำชื่น นอภ.โคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมีนายนิติรัฐ ไชยศรี ผอ.ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.ขอนแก่น นายปราโมทย์ สนบ้านเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี หัวหน้าส่วนและประชาชน ในท้องที่ต.บ้านโคกและ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ร่วมรับมอบโฉนด

นายปราโมทย์  สนบ้านเกาะ
  นายปราโมทย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี กล่าวว่าพิธีมอบโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายด้านที่ดิน สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตโฉนดที่ดิน ที่ได้รับการพัฒนารูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กิจกรรมเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กรมที่ดิน จึงจัดให้มี โครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว

นายนิติรัฐ ไชยศรี
  นายนิติรัฐ ผอ.ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.ขอนแก่น กล่าวว่าเนื่องด้วยกรมที่ดิน ได้จัดทำโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการ เดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว และให้ประชาชนมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน ความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และสามารถประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเร่งรัด ให้มีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สำหรับการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้ง ถือเป็นหลักทรัพย์สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง และครอบครัว พร้อมกับสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน


   นายนิติรัฐ กล่าวอีกว่าด้วยทางสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ และสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้สนองตอบนโยบายดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ และวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย มีความถูกต้องแม่นยำสูงมาใช้ สำหรับผลการดำเนินการตามโครงการได้ผลงานตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกส่วนราชการ รวมทั้งส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในวันนี้เป็นการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ในท้องที่ตำบลบ้านโคก ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 259 แปลง

นายชาติชาย  ขำชื่น
  นายชาติชาย นอภ.โคกโพธิ์ไชย กล่าวว่าการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะทำให้เอกสารสิทธิในที่ดินประเภทต่างๆ ที่ประชาชนถือครองอยู่ เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการตามโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (R.T.K G.N.S.S. Network ) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ แล้วเสร็จ พร้อมที่จะมอบให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินแล้ว

นายชาติชาย กล่าวด้วยว่าวันนี้จึงเป็นวันดี เป็นสิริมงคล ที่พี่น้องประชาชนหลายครอบครัว ได้มีโอกาสสร้างความเป็นอยู่ให้มั่นคงด้วยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการ เพื่อนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต สามารถนำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเอง ให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจ

นายชาติชาย กล่าวอีกว่าโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิที่มีความสำคัญมาก สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันและใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งนับวันที่ดินจะหายากขึ้นและมีราคาสูง ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้หวงแหนที่ดินของตน อย่านำไปจำหน่ายจ่ายโอนโดยไม่จำเป็น อีกทั้งขอให้รักษาโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ ที่สำคัญไว้ให้ดี อย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวง เอาไปใช้ในทางที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์หรือหากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทใด ท่านสามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินได้ทุกแห่ง สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ รับโฉนดที่ดิน และที่ดินของท่านสามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน นั้น ได้รับทราบจากสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญว่าจะเร่งดำเนินการให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้มีโอกาสมีที่ดินไว้ทำกิน เพื่อครอบครัวที่มั่นคงให้จงได้.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads