วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2020

“รร.อนุบาลขอนแก่น”จับมือ “รร.สนามบิน” เปิดห้องเรียนภาษาจีน ระดับประถม แห่งแรก ใน จ.ขอนแก่น

“รร.อนุบาลขอนแก่น”จับมือ “รร.สนามบิน” เปิดห้องเรียนภาษาจีน ระดับประถม แห่งแรก ใน จ.ขอนแก่น

“รร.อนุบาลขอนแก่น”จับมือ “รร.สนามบิน” เปิดห้องเรียนภาษาจีน ระดับประถม แห่งแรก ใน จ.ขอนแก่น

https://youtu.be/unGngLv5LZ

รร.อนุบาลขอนแก่น ร่วมมือกับ รร.สนามบินขอนแก่น เปิดโครงการห้องเรียนภาษาจีน 汉语课堂项目The Chinese Language Classroom Project “ปั้นเด็กวิทย์ ให้เก่งจีน”ประจำปีการศึกษา 2562 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 มิถุนายน ที่ รร.อนุบาลขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพีระ  รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการห้องเรียนภาษาจีน 汉语课堂项目The Chinese Language Classroom Project “ปั้นเด็กวิทย์ ให้เก่งจีน”โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผวจ.ขอนแก่น นายเลี่ยว  จวิ้นหยุน (Mr.LiaoJunyun) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2  ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ผศ.ดร.ปราณี โขคขจิตสัมพันธ์ รองประธานคณะกรรมการโครงการห้องเรียนภาษาจีน ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง ผอ.รร.สนามบินขอนแก่น ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สนามบินขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมงานกว่า 1 ,000 คน

นายพีระ  รัตนวิจิตร

นายพีระ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่าภาษาจีนเป็นภาษาเพื่อการสื่อสารที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจการค้าที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย ซึ่งจังหวัดขอนแก่นถือว่าเป็นสถานที่ที่มีการติดต่อการค้าขายของชาวจีนเป็นจำนวนมาก เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ภาษาจีนค่อนข้างสูง และเป็นที่ตั้งของกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่นด้วย โครงการห้องเรียนภาษาจีน 汉语课堂项目 The Chinese Language Classroom Project “ปั้นเด็กวิทย์ ให้เก่งจีน”

เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในสมัยนั้นได้มีนโยบายในการจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน โดยเริ่มแรกในปี 2561 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ขยายเพิ่มขึ้นอีก 7 โรงเรียนในปี 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กไทยให้มีศักยภาพและเด่นด้านสายวิทยาศาสตร์และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ภาษาจีนอย่างสูง โดยได้รับความร่วมจากทุกภาคส่วนที่พร้อมเข้าร่วมโครงการ

ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่

       ดร.ภูมิพัทธ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการ  กระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในสมัยนั้น มีนโยบายจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561 และมอบหมายให้คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และสถาบันภาษาจีน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายนั้น ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนภาษาจีนรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561และได้ดำเนินการขยายเพิ่มอีก 7โรงเรียนในรุ่นที่ 2ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562ซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นและโรงเรียนสนามบินเข้าร่วมในโครงการนี้ในปีการศึกษา 2562 และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

     ดร.ภูมิภัทร กล่าวอีกว่า เป้าหมายของคุณลักษณะของห้องเรียนภาษาจีนมีดังนี้ มีศักยภาพและเด่นด้านสายวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ภาษาจีนอย่างสูงทุกภาคส่วนพร้อมเข้าร่วมโครงการ สำหรับรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนภาษาจีน1.เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มีทักษะสื่อสารได้สองภาษาโดยเน้นการเรียนภาษาจีนทั้งในวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและภาษาจีนในการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น2.เพื่อสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารขั้นตอนการดำเนินงาน1.ประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนภาษาจีนพุทธศักราช 2562

      ทั้งโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นและโรงเรียนสนามบิน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25512.ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนภาษาจีนให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ3.ขอความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Hanban (ฮั่นปั้น) สถานกงสุลจีนประจำจังหวัดขอนแก่น, สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันสอนภาษาโอวหยาง 4.รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3ของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน5. คัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการ ได้ดำเนินการประเมินความพร้อมของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์6. เตรียมความพร้อมห้องเรียนภาษาจีนก่อนเปิดปีการศึกษา 2562 และทำพิธีเปิดห้องเรียนภาษาจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้

นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์

      ด้านนายสุเวศย์  ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า รร.อนุบาลขอนแก่น รร.สนามบิน และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดห้องเรียนภาษาจีนสำหรับชั้นป. 1 ขึ้นในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้สอดรับกับทาง (สพฐ.)ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พึ่งได้เปิดในชั้น ป.1 เมื่อปีการศึกษาที่แล้วในส่วนของการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนครั้งนี้ เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทย กับประเทศจีนและประเทศอื่นทั่วโลก มีการเรียนและเขียนภาษาจีน เพราะเป็นภาษาที่สำคัญ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ตรงนี้และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนภาษาจีน ที่สำคัญผู้ปกครองนักเรียนมีความต้อง นำนักเรียนมาศึกษา จำนวนมากจากการที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อ เพราะคิดว่ากิจการภาษาจีนจะก้าว และเด็กก็จะสามารถสื่อสารภาษาได้ 2 ภาษาขึ้นไป.

About The Author

Related posts