วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

KKBS พันธมิตร Kerry Express หนุนประสบการณ์ นศ. ผ่านธุรกิจโลจิสติกส์

KKBS พันธมิตร Kerry Express หนุนประสบการณ์ นศ. ผ่านธุรกิจโลจิสติกส์
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

KKBS พันธมิตร Kerry Express หนุนประสบการณ์ นศ. ผ่านธุรกิจโลจิสติกส์


เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ ห้อง1504 อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของนักศึกษาในด้านวิชาการและการวิจัย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับบัณฑิต โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.และนายศักดิ์ชัย เตียวศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติร่วมลงนามในพิธี

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
รศ. ดร.เพ็ญศรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่า สำหรับการบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเชิงบูรณาการในมิติต่างๆ ทั้งด้านการวิจัย การบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งพัสดุด่วนชั้นนำของประเทศไทย ได้ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการร่วมเปิดโอกาสแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจโลจิสติกส์ ให้นักศึกษาผ่านการฝึกงานและสหกิจศึกษา จะเป็นการเปิดมุมมองและแนวคิดให้นักศึกษาสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง พร้อมทั้งยังช่วยพัฒนาต่อยอดสู่วิชาชีพในอนาคต


รศ. ดร.เพ็ญศรี กล่าวด้วยว่าสำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้การสนับสนุนบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ 2) การจัดการฝึกอบรมระยะสั้นพร้อมประกาศนียบัตรที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย การพัฒนาบุคลากร สหกิจศึกษาและวิชาชีพ 3) การพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 4) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากรให้กับบริษัท

นอกจากนี้แล้วทางบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านการรับบุคลากรเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ หรือรับการฝึกอบรม ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับบัณฑิต ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของหลักสูตรอุดมศึกษา และด้านกิจกรรมทางการศึกษา โดยร่วมส่งเสริมการสร้างโอกาสแก่นักศึกษา เพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
รศ.นพ.ชาญชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันนี้การผลิตบัณฑิตในมหาวิทยาลัยสิ่งที่เราพยายามจะพัฒนาคือการทำอย่างไรให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรง ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการทั้งในรูปของวิสาหกิจที่เป็น experiential learning ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการเติบใหญ่ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)จำกัด จากการบริการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่นิยมของประชาชน จึงถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นเกียรติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในความร่วมมือทั้งการพัฒนาระบบวิจัยและการสร้างนวัตกรรมรวมทั้งการฝึกงานของนักศึกษาในหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่เป็นโอกาสทั้งแก่นักศึกษาและคณาจารย์ของเราที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีความก้าวหน้าเป็นที่ถูกใจผู้รับบริการต่อไป

นายศักดิ์ชัย เตียวศิริ
นายศักดิ์ชัย ผช.ผู้จัดการทั่วไปสายงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่บริษัทฯได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อ “สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัย” เพื่อแชร์ประสบการณ์ เปิดมุมมองและแนวคิด ต่อยอดสู่ความเป็นหนึ่งด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรในองค์กร คือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของระบบการทำงาน ทางบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังหนุนขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง จึงเห็นว่าต้องเริ่มต้นจากการพัฒนา ทั้งทางวิชาการ งานวิจัย และประสบการณ์ทำงานอย่างเป็นระบบจึงทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการวางรากฐานมาตรฐานระบบการศึกษาอันเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง เข้าใจ กระบวนการทำงานได้อย่างดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพตนจนประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต


“ทั้งนี้ทาง บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเดินหน้าสานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย เพื่อมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในฐานะผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนอันดับ 1 ในประเทศไทย”นายศักดิ์ชัย กล่าว

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads