วันจันทร์ 21 กันยายน 2020

กรมชลประทาน แจง!ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น

กรมชลประทาน แจง!ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads

กรมชลประทาน แจง!ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น

สำนักงานชลประทานที่ 6 จัดปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับปัญหาด้านน้ำทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบ

       เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 ส.ค. ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานีขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น นายทรงวุฒิ  กิจวรวุฒิ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน หน่วยงานระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ สถาบันการศึกษาโรงพยาบาล สถานศาสนา ตัวแทนบริษัทเอกชน และสื่อมวลชน จำนวน 200 คน ร่วมประชุม

นายทรงวุฒิ  กิจวรวุฒิ

    นายทรงวุฒิ  ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย  กล่าวว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อยู่ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นโครงการเหมืองฝาย ทดน้ำและส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก โดยมีเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำต้นทุน มีคลองส่งน้ำ 73 สาย ความยาว 507 กิโลเมตร มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 438,057 ไร่ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2508 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2518

      นายทรงวุฒิ  กล่าวด้วยว่าโครงการฯดังกล่าวได้ดำเนินการส่งน้ำในแก่พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรมายาวนานกว่า 50 ปี จนถึงปัจจุบัน การบริหารจัดการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การบริหารจัดการน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบชลประทานและอาคารก่อสร้างมาเป็นเวลานานบางส่วนมีความชำรุดเสียหาย การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเนื่องมาจากการขยายตัวเศรษฐกิจและชุมชน ทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้น และความต้องการน้ำในพื้นที่เพื่อตอบสนองกิจกรรมต่างๆ ทำให้มีการขาดแคลนน้ำเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่รุนแรงขึ้น

  ด้าน นายมงคล ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 6  กล่าวเสริมว่ากรมชลประทาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด บริษัท โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น เพื่อศึกษาจัดทำแผนงานปรับปรุงโครงการฯ เพื่อให้โครงการสามารถบริหารจัดการให้รองรับปัญหาด้านน้ำทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ดียิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลาศึกษา 420 วัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 โดยพื้นที่โครงการครอบคลุม ๕ อำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ อ.เมืองขอนแก่น อ.น้ำพอง และ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น อ.โกสุมพิสัย และ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

   “สำหรับในวันนี้กรมชลประทานและกลุ่มที่ปรึกษาจึงได้จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศโครงการขึ้นวัตถุเพื่อชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และนำเสนอผลการศึกษาโครงการในภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งข้อจำกัดในการพัฒนา ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง หน่วยงานราชการในพื้นที่ ประชาชน และกรมชลประทาน อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างกันในอนาคต”นายมงคล  กล่าว

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads