วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

สพม.25 จัดชุมนุมลูกเสือจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ

สพม.25 จัดชุมนุมลูกเสือจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ
Header Ads
Header Ads

สพม.25 จัดชุมนุมลูกเสือจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ

        เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ ค่ายลูกเสือแก่นนคร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อดิศักดิ์   มุ่งชู ผอ.สพม.25 เป็นประธานจัดโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยมี นายเกียรติศักดิ์  หอมพิกุล รอง ผอ.สพม.25 ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จำนวน 84 โรงเรียน วิทยากรและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 900 คน เวลาในการประชุม 3 วัน 3 คืน

ดร.อดิศักดิ์   มุ่งชู

       ดร.อดิศักดิ์  ผอ.สพม.25 กล่าวว่าต้องขอชื่นชมกับท่านทั้งหลายที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อพิษภัยและโทษของยาเสพติดและอบายมุขที่เป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงของเด็กเยาวชนและประชาชน รวมทั้งชาติบ้านเมือง ในอนาคตขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้ช่วยกันจรรโลงชาติบ้านเมือง จากคำกล่าวรายงานข้างต้นของประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ทำให้ทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพราะขบวนการลูกเสือ ที่ประกอบไปด้วยอุดมการณ์จุดมุ่งหมายคำปฏิญาณ รวมทั้งกิจกรรมลูกเสือ ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างให้คนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนและเข้มแข็งและสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการใน 3 วันนี้ จะเป็นแนวทางแห่งการสร้างเยาวชนให้ปลอดภัยมีจิตอาสาอนาคตประเทศไทยจะมั่นคงและยั่งยืนที่สุด

        นายเกียรติศักดิ์  รอง ผอ.สพม.25 กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการดำเนินงานวิทยากรผู้เข้าร่วมงานชุมนุมและผู้มีเกียรติ ณ ที่นี้ ก่อนอื่นขออนุญาตกราบเรียนความเป็นมาเพื่อทราบโดยสังเขปกล่าวคือ รัฐบาลได้กำหนดการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคงเพื่อเป็นการดำเนินงานป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อภัยยาเสพติดเป็นการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้านเกมส์การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรมนับว่าเป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครองครูและผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรม เสี่ยงและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะมีจิตอาสาในการป้องกันและช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือ

นายเกียรติศักดิ์  หอมพิกุล

        จากนายเกียรติศักดิ์  รอง ผอ.สพม.25 กล่าวอีกว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี มีจิตอาสาในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นและสถานศึกษามีระบบมีเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติดครั้งนี้ขึ้น

        “สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและร่วมกันต้านภัยยาเสพติดและเพื่อการพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด” นายเกียรติศักดิ์  รอง ผอ.สพม.25 กล่าว

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads