วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เฟ้นหา!ช้างเผือก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สู่ระดับชาติ

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เฟ้นหา!ช้างเผือก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สู่ระดับชาติ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เฟ้นหา!ช้างเผือก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สู่ระดับชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562″ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”การนำเสนอผลงานชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆในด้านกีฬาดนตรีศิลปะและทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนครูและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกกลั่นกรองจากทุกกลุ่มสถานศึกษา นำสู่เวทีระดับชาติ


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ก.ย. ที่โรงเรียนสนามบินขอนแก่น ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” โดยมี ดร.ศิริกุล นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมงาน
ดร.ภูมิพัทธ ผอ. สพป.ขอนแก่นเขต 1 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นการแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงปราดเปรื่องในด้านวิชาการ ทุกสาขา ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของชาติมาโดยตลอด การจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรม และส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศในครั้งนี้ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนอผลงานชิ้นงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในด้านกีฬาดนตรีศิลปะและทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนครูและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกกลั่นกรองจากทุกกลุ่มสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนครูและผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง กิจกรรมทั้งหลาย เหล่านี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนครูและผู้เกี่ยวข้องจะได้เรียนรู้จากผลงานที่หลากหลายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและบริบทของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี

ดร.ภูมิพัทธ กล่าวเพิ่มว่าต้องขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานสำคัญในครั้งนี้ อาทินายนิเทศก์ แสงศรี  ผอ.รร.สนามบิน นายสุเวศย์ บวร พาณิชย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายวันชัย สุตรีศาสตร์ ผอ.ร.ร.ชุมชน บ้านพรหมนิมิ ผอ.ค่ายลูกเสือแก่นนคร ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดงาน ในครั้งนี้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆจนสำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี

ดร.ศิริกุล  นามศิริ

ดร.ศิริกุล รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 2562 เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดงานนี้สืบเนื่องกันมาจนถึงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 69 และครบรอบ 107 ปี นับตั้งแต่มีการจัดงานครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2455 เป็นต้นมา ในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงานมาสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศวิชาการวิชาชีพสุนทรียภาพ ด้านดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชนและเพื่อคัดเลือกนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะความสามารถและศักยภาพ ที่โดดเด่นทางวิชาการศิลปะดนตรี และกีฬาของนักเรียนจากทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 โดยแบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ 222 รายการ และนักเรียนการศึกษาพิเศษ เรียนรวม 59 รายการรวมทั้งสิ้น 281 รายการคาดว่ามีครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6,500 คนด้านงบประมาณการจัดงานได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น .

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads