วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2020

‘คุณหญิงกัลยา’ รมช.ศึกษา เปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชันย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

‘คุณหญิงกัลยา’ รมช.ศึกษา เปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชันย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

‘คุณหญิงกัลยา’ รมช.ศึกษา เปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชันย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

         เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 30 ก.ย.ที่ค่ายลูกเสือแก่นนคร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชันย์(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ณค่ายลูกเสือแก่นนคร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับมี ดร. ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำแหน่งผู้บังคับการค่ายงานชุมนุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ตลอดจน คณะกรรมการจัดงานคณะกรรมการกองบังคับการค่าย คณะกรรมการค่ายย่อย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ กว่า 1,000 คนร่วมงาน

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

        ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า การจัดงานชุมนุมฯครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่สมาชิกลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด จะได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ประสบการณ์ อีกรูปแบบหนึ่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน ถึงแม้จะไม่มีเวลามากนัก แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีทัศนะกว้างไกลยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่คนเป็นจำนวนมากมาอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันทำให้ทุกคนต้องฝึกฝนตนเองให้เข็มขัดต่อกฎข้อบังคับต่างๆมีระเบียบ มีวินัย รู้จักเสียสละรักใคร่สามัคคีและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนมีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีและเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

       ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวอีกว่า ดังนั้นขอให้สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทุกคนได้ใช้เวลาอันจำกัดนี้ให้คุ้มค่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม สำหรับสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที่เข้าร่วมชุมนุมในวันนี้ จะได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมเกิดจิตสำนึกในการบริการตนเองและผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดให้แพร่หลายและเกิดความศรัทธาในกิจการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดอย่างมั่นคงตลอดไป

ดร. ธีรพงษ์ สารแสน

        ดร. ธีรพงษ์ ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดงานงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชันย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีสมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนการสอนในสถานศึกษาของตนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดต่อไปโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายนถึง 2 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1 พันคน

About The Author

Related posts