วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2020

ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ ลานฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีพิธีรับ -ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 ระหว่าง พล.ต.ท.เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ ผบช.ภ.4 กับพล.ต.ต.ยรรยง เวชโอสถ รอง ผบช.ภ.4 ทำหน้าที่รักษาการ ผบช.ภ.4

   ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองผบช.ภ.4 เป็น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

นายตำรวจรับราชการในวาระ 1 ตุลาคม 2562

โดยมี รอง ผบช.ภ.4 ผบก.ภ.จว.ใน 14 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ผกก.สภ.ในสังกัด ภ.4 หัวหน้าส่วนราชการ   ร่วมพิธี อย่างพร้อมเพียงกัน

   ในการนี้พล.ต.ท.เจริญวิทย์  ผบช.ภ.4 กล่าวว่าในการรับมอบตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ในวันนี้ ได้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย ในชีวิตของประชาชน ตลอดจนการอำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคโปร่งใส และเป็นธรรม สามารถถูกตรวจสอบจากสังคมได้ ในทุกมิติ

   พล.ต.ท.เจริญวิทย์ กล่าวด้วยว่านอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นในฐานะผู้นำหน่วยขอสัญญาว่าจะพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะให้กับข้าราชการตำรวจอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง จะนำเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

   พล.ต.ท.เจริญวิทย์ กล่าวอีกว่าซึ่งสิ่งเหล่านี้จะละเลยและหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในบริบทที่สังคมเปลี่ยนแปลงคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นการดูแลทุกข์สุขและสวัสดิการต่างๆของข้าราชการตำรวจอย่างเต็มกำลังความสามารถและขอให้เพื่อนข้าราชการตำรวจภูธร นายมีความรักความสามัคคีร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละอดทนและยึดมั่นในคุณธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนตลอดไป.

About The Author

Related posts