วันพุธ 3 มิถุนายน 2020

‘กนกวรรณ’รมช. ศธ.จัด อบรมครู เอกชน ภาคอีสาน

‘กนกวรรณ’รมช. ศธ.จัด อบรมครู เอกชน ภาคอีสาน

‘กนกวรรณ’รมช. ศธ.จัด อบรมครู เอกชน ภาคอีสาน


        เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ โรงอาหารอเนกประสงค์ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่องการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น นายมณฑลภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รศ.ดร.ไมตรีอินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  ดร.ปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการใน ตำแหน่งศึกษาธิการภาค 12 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร.ถูมิพัทร เรืองแหล่ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4นายพิชิต บุตรศรีสวย ผอ.การกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.ขอนแก่น นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ รร.เอกชน จ.ขอนแก่นนายสุเทพ บุญยฤทธิ์รักษา นายกสมาคมผู้บริหาร รร.เอกชน จ.ขอนแก่น  ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ รอง ผอ.โรงเรียนสาธิตมอดินแดง (ฝ่ายมัธยม)พร้อมทั้ง ครูโรงเรียนเอกชนจากจ.กาฬสินธุ์,จ.มหาสารคาม,จ.ร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น เข้ารับการอบรมจำนวน 270 คน

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์
      ดร.กนกวรรณ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงขอชื่นชมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ที่ช่วยการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติที่ 21 อย่างรอบด้านทั้งทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สังคมและชุมชนน่าอยู่มากขึ้น


      ดร. กนกวรรณ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นนโยบายสำคัญ ของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อาจจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 23 ล้านบาทให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ดำเนินการ จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมในครั้งนี้


      ด้านนายมณฑล  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่าโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เกิดขึ้นจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ )ที่ได้กรุณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับสำนักงานกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวนที่ 23 ล้านบาท เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 5 เรื่องได้แก่ 1 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย 2.การจัดการเรียนรู้วิชา Coding 3 .การใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน( EIS )4.การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและ 5 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลโดยกำหนดจัดอบรมตามเขตพื้นที่การศึกษาที่การภาค 18 ภาคและกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 กันยายนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562.

 

About The Author

Related posts