วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

‘ทน.ขอนแก่น ‘เตรียมจัดลอยประทีปบูชา OK KHONKAEN ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

‘ทน.ขอนแก่น ‘เตรียมจัดลอยประทีปบูชา OK KHONKAEN ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

‘ทน.ขอนแก่น ‘เตรียมจัดลอยประทีปบูชา OK KHONKAEN ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 4 ต.ค. ที่ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายปานทอง   สระคูพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว“งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562” โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,น.ส.กนกวรรณ ศรีดุงแก้วรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และ พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นผู้แถลงข่าว ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และพี่น้องสื่อมวลชน อาทิ ตัวแทนจากท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ,ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
        นายธีระศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่าสำหรับการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562เทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้นมาระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนยังคงสอดแทรกให้เด็กเยาวชนได้ซึมซับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนเก่าได้สืบสานกันมาอย่างช้านาน ซึ่งมีความมุ่งหวังว่าเป็นผลให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของคนเมืองขอนแก่น


ซึ่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้แนวคิด “ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย”ตามกำหนดการดังนี้
– วันที่ 11 ตุลาคม 2562ตระการตากับขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ภายใต้แนวคิด “การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ อีสาน” (ประกอบด้วย 5 ขบวน คือ ขบวน “งามชาติ ศาสน์ กษัตริย์ศรี”/ ขบวน “งามประเพณีบุญออกพรรษา”/ ขบวน “งามประทีป ลอยถวายเป็นพุทธบูชา”/ ขบวน “งามระยิบกลางธารา ล่องสมมาแม่นที” / ขบวน “งามวิถีอนุรักษ์ไว้ สืบจารีตอีสานเฮา”) พิธีเปิดงานอันแสดงถึงวัฒนธรรมไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมสุดมันส์กับฟรีคอนเสิร์ต “เบียร์ พร้อมพงศ์” แชมป์ศึกวันดวลเพลง 18 สมัยกิจกรรมจุดเทียนแห่งศรัทธากับการประกวดฮ้านประทีป คอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะหนึ่งเพชร เมืองชัย”


– วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (ชมรมคนรักชวนชม ,ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ ,ชมรมบอนไซขอนแก่น ,ชมรมพระเครื่องขอนแก่นและชมรมนกกรงหัวจุก)ซุ้มวัฒนธรรม DIY. การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและการออกร้านจำหน่ายสินค้า
– วันที่ 12 ตุลาคม 2562คอนเสิร์ตลูกทุ่งสังกัดค่าย “แคนมิวสิค” เวทีสวนสาธารณะ 200 ปีและคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะน้องฟ้าวาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด
– วันที่ 13 ตุลาคม 2562สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย พลังสายสัมพันธ์แห่งรักกับการมอบเกียรติบัตรครอบครัวกตัญญู การแสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษาและพิธีลอยประทีปบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


-วันที่ 14 ตุลาคม 2562พิธีตักบาตรเทโว ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะบัวลอง วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด
ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน และชาวขอนแก่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานกิจกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่จะได้นำเอากิจกรรมการแถลงข่าวในวันนี้เผยแพร่สู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับทราบกันอย่างกว้างขวางต่อไป และ ขอเชิญชวนชาวขอนแก่นตลอดจนนักท่องเที่ยว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวอีสานที่จะมอบความสนุกสนาน มิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น ตามแบบฉบับ OK KHONKAEN ในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณบึงแก่นนคร”นายธีระศักดิ์ กล่าว

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads