วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

” ทต.ชนบท” มอบใบประกาศนียบัตร นร.โรงเรียนผู้สูงอายุ

” ทต.ชนบท” มอบใบประกาศนียบัตร นร.โรงเรียนผู้สูงอายุ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

” ทต.ชนบท” มอบใบประกาศนียบัตร นร.โรงเรียนผู้สูงอายุ

      เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาล ถ.ชนบท -แวงใหญ่ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ใก้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ซึ่งปีนี้นักเรียนใส่ชุดสวยๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของขอนแก่น คือครุยลายแคนแก่นคูณ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ,ผู้บริหารเทศบาลตำบลชนบท ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนบท โดยมี นายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท พร้อมด้วยนายไพทูรย์  พิมพ์ทอง นางลักษณาวรรณ  ฝ่ายอุปะละ ข้าราชการครูบำนาญเกษียณ และผู้สูงอายุทั้งหมด 78 คน ร่วมในพิธี

นายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ

      นายชัชวาล  นายกเทศมนตรีตำบลชนบท กล่าวว่าโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 เป็นโครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลชนบท ที่มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยเรารับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งกิจกรรมในการอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ จะมีทั้งหมด 15 สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมการฝึกอาชีพตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมการทำตัวเองให้มีความสุข โดยทั้ง 15 สัปดาห์ที่ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความภูมิใจและมีคุณค่าในตนเองโดยทำการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุในรุ่นทั้งหมด 78 คน จาก 100 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้จะทำให้ผู้สูงอายุมี ความสุขแล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิต

        โดยนอกจากกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุแล้ว ทางเทศบาลตำบลชนบทยังมีกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ตลอดจนการเยี่ยมผู้สูงอายุ รวมทั้งกิจกรรมพาผู้สูงอายุเข้าวัดในช่วงเข้าพรรษา เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่ทางเทศบาลตำบลชนบท ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลชนบท โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักที่จะนำผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เข้ามาฝึกอบรม ด้วยการเข้ามาใช้ชีวิตในเทศบาลหรือในโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งตอนนี้เทศบาลชนบทมีผู้สูงอายุประมาณ 1,500 คน ที่อยู่ในเกณฑ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ หากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จ จะมีการต่อยอดทำรุ่นต่อไปเรื่อยๆจนครบ

นางบังอร คงกลาง

     ด้านนางบังอร  คงกลาง อาชีพรับจ้างทั่วไป อายุ 60 ปี 180 ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น พูดถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการจัดงบประมาณของเทศบาลชนบท รู้สึกมีความภูมิใจที่ที่เราได้นำความรู้เดิมมาร่วมแชร์กันในการพบปะของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกิจกรรมของเทศบาลชนบทที่ดีมาก คือทำให้เป็นโครงการที่มีความสุขที่เป็นโครงการ 3 ดี สู่ความสุข 5 มิติ คำว่า 3 ดีก็คือผู้สูงอายุบางท่านคือแก่วัยชราไปก็จะเป็นภาวะโลกลืม แต่เมื่อเรามีกิจกรรมร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน

เราก็จะได้นำไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพัฒนาชีวิตคุณภาพครอบครัวที่มีการปล่อยปละละเลยทำให้เราเป็นครอบครัวที่มีครอบครัวอบอุ่นสุขใจ แล้วก็นำไปสู่การเป็นสุขเงินซึ่งอาจจะพูดว่าคำว่าสุขกายสุขใจอะไรจะมาเป็นตัวชี้วัด เราก็จะดูจากรอยยิ้มที่มีความสุขของผู้สูงอายุทุกท่าน ที่ได้มีการพบปะมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นี้ก็คือเมื่อเรามีความสุขกายมีกิจกรรมการออกกำลังกายตามเสริมอาชีพให้นะคะเราก็จะให้ผู้สูงอายุสุขใจแล้วก็นำไปสู่การเป็นศูนย์อื่นเมื่อเราได้มาอบรมอาชีพก็จะไปเป็นอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุซึ่งการทำขนมการทำปุ๋ยการทำน้ำยาล้างจานตัวนี้ก็จะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวจึงให้รู้ว่าเป็น 3D ของโครงการผู้สูงอายุเทศบาลชนบท

นายไพทูรย์  พิมพ์ทอง และ ครูลักษณาวรรณ  ฝ่ายอุปะละ

         ด้าน นายไพทูรย์  พิมพ์ทอง ข้าราชการครูบำนาญเกษียณ 60 พร้อมด้วย ครูลักษณาวรรณ  ฝ่ายอุปะละ กล่าวว่า ในฐานะเป็นวิทยากรหรือครูจิตอาสา ที่ท่านนายกเทศบาลตำบลชนบท ได้มองเห็นความสำคัญของหลักสูตร อันดับแรกเราก็ยึดหลักสูตรของของโรงเรียนผู้สูงวัยผู้สูงอายุเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปแต่ในเรื่องของแตกแยกออกมาเราก็มาเพิ่มโดยทีมวิทยากรทีมครูเราก็จะแตกแยกออกไปเพราะไปมองดูหลักสูตรแล้วก็เปลี่ยนเป็นวิชาหรือหลักการเรียนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนท่านเหล่านั้นได้ความรู้และสนุกสนานโดยมากเราจะไม่เน้นหลักสูตรการเรียน เพราะว่าถ้าอัดแน่นด้วยหลักสูตรนักเรียนของเรา ยังไม่อยากรับมากเท่าไหร่ เพราะว่าวัยของท่านมันถึงวัยที่จะต้องมีความสุข สนุกสนานก็ถือว่าเมื่อนักเรียนมีความสุขครูเราวิทยากรเราก็มีความสุขดีๆนี่คือสิ่งที่ได้จากการอบรมนึกเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads