<script data-ad-client="ca-pub-8619823401675646" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

วันเสาร์ 28 มีนาคม 2020

Header ad
Header ad
<script data-ad-client="ca-pub-8619823401675646" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

กฟผ. จับมือ เครือข่าย อบรมยกระดับชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมภาคอีสาน

กฟผ. จับมือ เครือข่าย อบรมยกระดับชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมภาคอีสาน

กฟผ. จับมือ เครือข่าย อบรมยกระดับชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมภาคอีสาน


กฟผ. ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม
Social Business : SB” ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนพื้นที่ในภาคอีสาน  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างประสบการณ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมุ่งสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่ยั่งยืน

นางฤดีมาส  ปางพุฒิพงศ์

        เมื่อวันที่  30 ต.ค. 2562  นางฤดีมาส  ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ  นายพิชิต  ธีรโสภณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ช.อปอ-2) นายชุมพล  สุขนิรันดร์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง อปอ.  นายสุรศักดิ์  นิ่มวิลัย หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าอุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาชุมชนสู่ธุุรกิจเพื่อสังคม Social Business : SB” ซึ่งเป็นการสร้างผลลัพธ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ สะท้อนให้เห็นถึงอัตตลักษณ์ของแต่ละชุมชนมุ่งสู่ความยั่งยืน และสอดรับกับการพัฒนาในยุค 4.0  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานความสำเร็จของชุมชน นวัตวิถี OTOP บ้านห้วยเสือเต้น ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ มีผู้เข้าอบรมเป็นชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในการดูแลของ กฟผ. 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี จำนวน 50 คน

นายพิชิต  ธีรโสภณ

       นายพิชิต   ผช.ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ช.อปอ-2) กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเครือข่ายความร่วมมือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป  โดยได้รับเกียรติจาก   นางสารี สีโรย ผู้อำนวยการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานวิจัยแห่งชาติ นายอรรคพล ล่าม่วง อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนจาก กฟผ. นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ และฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก 

 

 นางสารี  สีโรย 
       “โครงการอบรมพัฒนาชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นโครงการยกระดับต่อยอดชุมชนไปสู่เป้าหมายของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม เมื่อชุมชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการอยู่ได้ยั่งยืน จะคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาให้ชุมชนของตนเองเข้มแข็ง น่าอยู่ ตามทฤษฎีบันได 9 ขั้น ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน คือ พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น จากนั้นไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า คือ บุญ ทาน (เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เพราะยิ่งให้ยิ่งได้) เก็บ (เป็นรากฐานในยามวิกฤติ ขาย (เมื่อเหลือกินก็กระจายไปสู่ผู้อื่น)  และสร้างเครือข่าย (เพื่อเสริมความเข้มแข็งและเป็นฐานของชุมชน) ซึ่งการพัฒนาตามรูปแบบนี้จะทำให้ชุมชนยั่งยืนในที่สุด”นายพิชิต  กล่าว.

นางสาวรัชดาพร  เสียงเสนาะ

About The Author

Related posts